Νόμος 4155/13 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

2. Για την πολιτική ασφάλειας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών χρηστών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων γίνεται με τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 3979/2011, του προεδρικού διατάγματος 150/2001 και του ΠΗΔ. (Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 (ΦΕΚ 1301/Β/1989)).

 

β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 50 του προεδρικού διατάγματος 60/2007, καθώς και των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 και στα άρθρα 44, 45 του προεδρικού διατάγματος 59/2007 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, του νόμου 3979/2011 και του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

3. Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 401/Β/2012) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με ασφαλή κρυπτογραφημένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου η παρέμβαση στη διαδικασία χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του παρόντος εγκύρως χρονοσημαίνονται ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, εφόσον η χρονοσήμανση παρέχεται δυνάμει σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αφενός και αφετέρου της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης του άρθρου 20 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006) ή άλλων φορέων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πιστοποιείται ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισμένων χρονικών ορίων, η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης μπορεί να μεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, ώστε συνολικά ή μερικά να μπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με αιτιολογημένη απόφασή της.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβεβαίωσης της αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και τη διαδικασία έγκαιρης ενημέρωσης των οικονομικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή με μερική χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και του Παραρτήματος XXIV του προεδρικού διατάγματος 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήματος X του προεδρικού διατάγματος 60/2007, καθώς και του νόμου 3979/2011 και του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.