Νόμος 4280/14 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Σχέσεις προς κείμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, καθώς επίσης και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

β) Το άρθρο 18 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

γ) Το άρθρο 12 του νόμου 3208/2003, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 32 του παρόντος.

 

δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 και το άρθρο 52 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

ε) Το προεδρικό διάταγμα 189/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981).

 

στ) Το άρθρο 67 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 62 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

θ) Το άρθρο 74 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

ι) Το στοιχείο Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

ι)α) Το άρθρο 114 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

ι)β) Το άρθρο 43 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

ι)γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

ι)δ) Η παράγραφος 16 του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

ι)ε) Το άρθρο 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος.

 

ι)στ) Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 19 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

ι)ζ) Το άρθρο 40 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 

ι)η) Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989).

 

ι)θ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 

2. Οι διατάξεις των εδαφίων της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 τα οποία προσετέθησαν με το άρθρο 16 του νόμου 2040/1992 και την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013) παραμένουν σε ισχύ. Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για έκταση μέχρι δέκα στρέμματα, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αν πρόκειται για έκταση μέχρι πενήντα στρέμματα και του υπουργικού συμβουλίου, αν πρόκειται για μεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα από εισήγηση της οικείας διεύθυνσης δασών. Η απόφαση για την παραχώρηση συνοδεύεται από έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραχώρηση. Στην έκθεση αναφέρονται οι τυχόν όροι, με τους οποίους θα πρέπει να γίνει η παραχώρηση και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τους όρους και η μη εφαρμογή των μέτρων συνιστούν λόγο υποχρεωτικής ανάκλησης της παραχώρησης. Αν πρόκειται για παραχωρήσεις εκτάσεων που βρίσκονται σε παραμεθόριες ή αμυντικές περιοχές, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρονται οι εκτάσεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 6 του προϊσχύοντος άρθρου 3 του νόμου 998/1979 νοούνται αντιστοίχως οι εκτάσεις με τη μορφή των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αυτού, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρεται χορτολιβαδικά εδάφη νοούνται αντίστοιχα οι εκτάσεις της με τη μορφή της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.