Νόμος 4332/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-12-2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση κ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4521/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) προστίθεται η εξής περίπτωση:

 

{κ)β)i) Εργαζόμενος τρίτης χώρας: κάθε πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας, στο πλαίσιο εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.}

 

2. Στην περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4521/2014 προστίθεται υποπερίπτωση ως εξής:

 

{ι)στ)i) Ενιαία άδεια: άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1030/2002 του Συμβουλίου της 13-06-2002, (EEL 157/2002), όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, βάσει της οποίας επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4521/2014 προστίθεται περίπτωση ν)ζ' ως εξής:

 

{ν)ζ) Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης: κάθε διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται από πολίτη τρίτης χώρας, σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση, με σκοπό να του χορηγηθεί άδεια διαμονής για εργασία στην ελληνική επικράτεια.}

 

4. Η περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4521/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)ε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, με βάσει αντίστοιχες για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή το ενωσιακό δίκαιο.}

 

5. Μετά το άρθρο 2 του νόμου 4521/2014 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

 

{Άρθρο 2Α

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε:

 

α) πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την εργασία, για έναν από τους τύπους άδειας διαμονής που αναφέρονται στην περίπτωση β' του παρόντος άρθρου,

 

β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 19 παράγραφος 7, 61, 64, 98, 114 και 122 του νόμου 4521/2014,

 

γ) πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με κάθε άλλη διάταξη με την οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

 

α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4521/2014,

 

β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/2007),

 

γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών,

 

δ) σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 219/2000 (ΦΕΚ 190/Α/2000) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 1996/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-1996 (EEL 18/1997),

 

ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-05-2014 (EEL 157/2014),

 

στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως εποχικοί εργαζόμενοι,

 

ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25-11-2003 (EEL 16/2004) και τα άρθρα 88 έως 106 του νόμου 4521/2014,

 

η) σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) ή του νόμου 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/2005), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,

 

θ) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική επικράτεια ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4521/2014,

 

ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος - μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους - μέλους,

 

ι)α) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική επικράτεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4521/2014 ή έχουν γίνει δεκτοί σε άλλο κράτος - μέλος για λόγους σπουδών,

 

ι)β) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4521/2014.

 

3. Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος, μέσα σε 4 μήνες το αργότερο, από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Όταν διαπιστώνεται ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκόμιση αυτών εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 2 μήνες. Μέχρι την προσκόμιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μέχρι 3 μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α/1989).

 

4. Αίτηση για χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής θεωρείται απαράδεκτη, εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4521/2014.

 

5. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ενιαίας άδειας διαμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011).}

 

6. Στο άρθρο 135 του νόμου 4521/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 30-06-2016, ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11-07-2007 (EEL 199/2007) στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε ενιαία άδεια διαμονής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμόν 862/2007.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.