Νόμος 4414/16 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2016 για την ένταξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8, στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπου αυτό προβλέπεται, συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 8.

 

2. Η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής ισχύει για 20 έτη. Ειδικά η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για 25 έτη.

 

Η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης που συνάπτει η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με τους κατόχους σταθμών της παραγράφου 10 του άρθρου 8 που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 για τους σταθμούς που συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των συμβάσεων αυτών ισχύει για 1 έτος και δύναται να ανανεώνεται έως 6 φορές, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και τηρούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση, κατά περίπτωση, της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.