Νόμος 4414/16 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 12 έως και 31 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αναριθμούνται σε παραγράφους 14 έως 33.

 

2. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

 

{12. Ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης αυτοπαραγωγού με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία ευρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Ο σταθμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

 

13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης αυτοπαραγωγού, με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά, του άρθρου 4, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από τη χορήγησή της.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ισχύει για 20 έτη. Ειδικά η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για 25 έτη.}

 

5. Μετά τον πίνακα Α της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι τιμές του Πίνακα Α' για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ισχύουν για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.}

 

6. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

 

{12. Η αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Υβριδικούς Σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο κατόπιν εντολής της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για διάθεση από τον Υβριδικό Σταθμό της εγγυημένης του παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία άδεια παραγωγής, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Πώλησης ή στη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης την οποία συνάπτουν οι κάτοχοι των εν λόγω Υβριδικών Σταθμών. Η ενέργεια αυτή νοείται ως συμβατική ενέργεια και η αποζημίωση για την παραγωγή της ενέργειας αυτής, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς που τηρεί η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τις συμβατικές μονάδες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

13. Η αποζημίωση για το τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τις συμβατικές μονάδες, με βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο νόμο 3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται ο ενεργειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και ειδικότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας που τυχόν προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης.

 

Με την ανωτέρω πιο πάνω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών ή / και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011). Οι σταθμοί του παρόντος εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.}

 

8. Η παράγραφος Α.1 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. 1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

 

Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.