Νόμος 4427/16 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Στελέχωση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και δικηγόροι με πάγια έμμισθη εντολή, που υπηρετεί σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, όπως ισχύει, δύναται να μετατάσσονται/ μεταφέρονται στις υπηρεσίες του παρόντος νόμου σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υφίσταται κενή οργανική.

 

Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό καθώς και χωρίς την έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλων, καθώς και δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και εταιρειών του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του συναρμόδιου Υπουργού του φορέα από τον οποίο προέρχονται οι υπάλληλοι ή οι δικηγόροι, κατόπιν αίτησης τους, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των αρμοδίων οργάνων των φορέων ή εταιρειών και χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

 

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι και δικηγόροι υπάγονται στο μισθολογικό καθεστώς της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τους φορείς υποδοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. (πρώην 3) Για ειδικούς ή εξαιρετικούς λόγους κάλυψης άμεσων και επιτακτικών αναγκών στελέχωσης επιτρέπεται η μετακίνηση των υπαλλήλων και των δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή μεταξύ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης των Διοικητών των Υπηρεσιών. Οι τακτικές αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού βαρύνουν την Υπηρεσία προέλευσης. Τυχόν πρόσθετες αμοιβές για υπερωριακή ή άλλου είδους απασχόληση καταβάλλονται από το φορέα στον οποίο παρέχουν υπηρεσία οι υπάλληλοι.

 

3. (πρώην 4) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

4. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δύνανται να μετατάσσονται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε φορείς της παραγράφου 1, του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης, και χωρίς τη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει για τους υπαλλήλους που θα υποβάλουν αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι μετατάξεις διενεργούνται σε κλάδο/κατηγορία, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων, σε κενές οργανικές θέσεις ή σε προσωποπαγείς που συστήνονται με την απόφαση μετάταξης και καταργούνται με τον οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησης αυτών. Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.