Νόμος 4529/18 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α/2017) καταργείται και οι λοιπές υποπεριπτώσεις αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

2. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

3. Η υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ)στ) Η διαχείριση της περιουσίας του Υπουργείου και η αντίστοιχη εποπτεία της περιουσίας των εποπτευόμενων νομικών προσώπων με την επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων δ)δ' και στ)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος.}

 

4. Η υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ)γ) Η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της ακίνητης περιουσίας που περιήλθε στο Υπουργείο με το άρθρο 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012), μετά από σχετική γνωμοδότηση - μελέτη σκοπιμότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας, καθώς και της κινητής περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

5. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Η παρακολούθηση δεικτών που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές ρυθμίσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλους αρμόδιους φορείς.}

 

6. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Η παροχή συμβουλών και απόψεων προς τις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε θέματα ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και η έκδοση των αναγκαίων εγκυκλίων.}

 

7. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Η συνδρομή μέσω παροχής συμβουλών και απόψεων στο Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δεδομένων για θέματα εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας και ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.}

 

8. Η υποπερίπτωση ε)ε' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε)ε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης και η μέριμνα για την αποτελεσματική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των υποθέσεων, οι οποίες παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.}

 

9. Η υποπερίπτωση στ)στ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ)στ) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση και υποστήριξη του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφορικά με δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων των Επιθεωρητών Εργασίας ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).}

 

10. Η υποπερίπτωση θ)θ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 απαλείφεται και οι υπόλοιπες αναριθμούνται αντίστοιχα.

 

11. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Πειραιώς - Δυτικής Αττικής, με έδρα τον Πειραιά.}

 

12. Η υποπερίπτωση ζ)ζ' της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ)ζ) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεφαλληνίας - Ιθάκης, με έδρα το Αργοστόλι.}

 

13. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)α)ι)α' ως εξής:

 

{ι)α)ι)α) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περιπτώσεων 5, 6, 8 και 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

14. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)ι' ως εξής:

 

{ι)ι) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περιπτώσεων 5, 6, 8 και 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

15. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)β)ι)β' ως εξής:

 

{ι)β)ι)β) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περιπτώσεων 5, 6, 8 και 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

16. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 προστίθεται υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ)ι)γ) Ο σχεδιασμός ή η διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή συμβάσεων κατά την έννοια των περιπτώσεων 5, 6, 8 και 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).}

 

17. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Συκεών, στις δημοτικές ενότητες Πολίχνης και Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά και στο τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τις Α' και Γ' Δημοτικές Κοινότητες.}

 

18. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, στους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού - Εύοσμου, Δέλτα, Χαλκηδόνος, Λαγκαδά, Βόλβης, Ωραιοκάστρου, στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά και στο Τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τη Β' Δημοτική Κοινότητα.}

 

19. Το άρθρο 51 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 51: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε 608 και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

...}

 

20. Το άρθρο 52 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 52: Κατανομή θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

 

1. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 40 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

...

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Διοικητικού - Οικονομικού, Μηχανικών, Πληροφορικής, Μεταφραστών και Θετικών Επιστημών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικού Λογιστικού της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού - Λογιστικού και Τεχνικών - Οδηγών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.}

 

21. Οι περιπτώσεις ΙΙ.2)α και ΙΙ.2)β του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

 

β) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού}

 

22. Η περίπτωση VI.Ι)α του άρθρου 54 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Τμήμα Ασφάλισης Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού}

 

23. Το άρθρο 56 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 56: Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα

 

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε 892 και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

 

...}

 

 

24. Το άρθρο 57 του προεδρικού διατάγματος 134/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 57: Κατανομή θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

 

1. Οι θέσεις των υπαλλήλων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχονται σε 78 και κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

 

...

 

2. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων Διοικητικού - Οικονομικού και Μηχανικών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διοικητικού - Λογιστικού και Μηχανικών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Διοικητικού - Λογιστικού και Τεχνικών Οδηγών της εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.}

 

25. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4529/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.