Νόμος 4530/18 - Άρθρο 107

Άρθρο 107


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) 1 εκπρόσωπο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ'.}

 

2. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 221 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κλήρωση διενεργείται υποχρεωτικά με βάση το ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 118 του παρόντος, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του μητρώου της περίπτωσης η' της παραγράφου 8 του παρόντος σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας με βάση την έδρα της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα της παραγράφου 8 ή 9 του παρόντος κατά περίπτωση.}

 

3. Προστίθεται περίπτωση ζ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) ως εξής:

 

{ζ) Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης απαιτείται δέσμευση του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το δε υπόλοιπο που τυχόν απαιτείται, δεσμεύεται με την κατακύρωση της σύμβασης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αντίστοιχου έργου, εφόσον αυτό δημοπρατηθεί εντός 1 έτους από την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της μελέτης. Στη δέσμευση πίστωσης έργου, εκτός από τη δέσμευση του προϋπολογισμού κατασκευής του έργου περιλαμβάνεται επιπλέον το κόστος των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του παρόντος, το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου του άρθρου 136 του παρόντος, καθώς και τυχόν μεταφερόμενες οικονομικές εκκρεμότητες από τη σύμβαση εκπόνησης της αντίστοιχης μελέτης. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών προσδιορίζεται το κόστος επίβλεψης - διοίκησης του έργου ανά κατηγορία και προϋπολογισμό έργου.}

 

4. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 97 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) ως εξής:

 

{5. Για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν εμπροθέσμως υποβάλει και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 του άρθρου 118 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), παρατείνεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής (πτυχίο) τους, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα. Η υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων θέτει σημείωση επί του πτυχίου της εταιρείας για τη δοθείσα παράταση. Πτυχία χωρίς τη σχετική σημείωση λήγουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 92 του νόμου 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων από την 3η έως την 7η τάξη, υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και την έκθεση δραστηριότητας πριν από τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών τους καταστάσεων, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τα λοιπά προβλεπόμενα στην υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ15/24298/2005 (ΦΕΚ 1105/Β/2005). Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.