Νόμος 4530/18 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις Υπηρεσίας Οδικών Τελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 (ΦΕΚ 93/Α/2016) προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16 ως εξής:

 

{14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σύνθεσης και λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής οδικών υποδομών.

 

15. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σχετικές με την Υπηρεσία Οδικών Τελών, στο Διοικητή και Υποδιοικητή της.

 

16. Τα Οδικά Τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα θέματα που είναι σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4388/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση είσπραξης του παραπάνω προστίμου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών το συνολικό ποσό προσαυξάνεται με το κόστος προμήθειας συναλλαγής του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών.}

 

3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι, μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) προστίθεται περίπτωση ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ. Η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ανώνυμη εταιρεία, μεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια.}

 

5. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 4250/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

δ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ανώνυμης εταιρείας περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, που συστήνεται με τις παραπάνω διατάξεις.}

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται ο ορισμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Οδικών Τελών, με αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 18 του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.