Νόμος 4605/19 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4497/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4497/2017 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο πωλητής ενημερώνει τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων μηνιαίως. Η ενημέρωση για κάθε μήνα γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε προϊόν εντός των πρώτων 5 ημερών του επομένου σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που τηρεί ο πωλητής.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4497/2017 μετά τη φράση τέκνα τους προστίθενται οι λέξεις ή από τους γονείς ή από τα αδέρφια τους.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής από το TAXIS.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 μετά τη λέξη συνταξιοδότησης προστίθενται οι λέξεις θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 13 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ένα από τα ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγός του κατόχου που απεβίωσε δύναται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης με τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,

γ) έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δικαίωμα απόκτησης θέσης στο μέλλον, από τα όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από Αρμόδια αρχή.

 

Σε περίπτωση παραίτησης ή αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας και μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία πιστοποίησης αυτής υποβάλλει στις Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 8 αίτηση, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο θα παραχωρηθεί η θέση με συνημμένη βεβαίωση που εκδίδεται από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ.}

 

6. Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η μείωση των τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ ισχύει για όλους τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την προκήρυξη θέσης της παραγράφου 3 του άρθρου 59, εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.}

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις εφόσον υπάρχει.

 

9. Στο τέλος της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις εφόσον υπάρχει.

 

10. Στο τέλος του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συνεδριάζει 2 τουλάχιστον φορές τον μήνα.}

 

11. Μετά το στοιχείο β' της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του νόμου 4497/2017 προστίθεται στοιχείο γ' ως εξής:

 

{γ. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για το σκοπό αυτόν, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου δηλώνει την εξάντληση των αποθεμάτων του λόγω πώλησης και δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθ' όλο το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος της άδειάς του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.}

 

12. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Τα Επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/2012). Για τη συμμετοχή σε Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, το οικείο Επιμελητήριο καταθέτει αίτηση η οποία περιλαμβάνει:

 

α)α. Αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και

 

β)β. Έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 3982/2011.}

 

13. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του νόμου 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη έκτακτων.

 

14. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του νόμου 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη έκτακτων.

 

15. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου, προβαίνουν στην επιβολή των κυρώσεων των υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρμοδίως και ενεργούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αρμόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

16. Το εδάφιο μετά την περίπτωση ι)ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου υποδεικνύονται, για μεν την περίπτωση γ' από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για δε τις περιπτώσεις δ' έως ι)ε' από τους αντίστοιχους φορείς. Τα μέλη των περιπτώσεων δ', ε', στ', ζ', ι)α', και ι)β' αποσπώνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και διατίθενται στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Τα μέλη των περιπτώσεων γ' και ι' διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου.}

 

17. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, 2 υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και 2 ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ' αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.}

 

18. Στο Παράρτημα ΙΓ του νόμου 4497/2017 το στοιχείο:

 

{Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ}

 

αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 45 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 €.}

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.