Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 200

Άρθρο 200: Μελέτη για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του νόμου 2300/1995)

 

1. Για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο, συντάσσεται από τους ενδιαφερομένους σχετική τεχνική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μελετών που ισχύουν κάθε φορά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Η μελέτη της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α. Ακίνητα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου, που εκτείνεται σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους. Πάνω στο τοπογραφικό θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

 

β) αποτύπωση του διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου που βρίσκεται στο βαρυνόμενο ακίνητο (κατόψεις όλων των ορόφων, τομές, όψεις) και υπολογισμό των επιφανειών που υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου. Σε περίπτωση διατήρησης στο οικόπεδο περισσότερων από ένα κτισμάτων, η αποτύπωση γίνεται για όλα τα κτίσματα αυτά,

 

γ) υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνεται μνεία των διατάξεων με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων συντελεστής δόμησης και υπολογίζεται ο συντελεστής δόμησης που μπορεί να μεταφερθεί, εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

 

δ) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται συνοπτικά το είδος και η χρήση των υπαρχόντων κτισμάτων και οι προτεινόμενες χρήσεις των ακάλυπτων χώρων με τις επεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται για ανάδειξη αυτών ή του κτιρίου στους ακάλυπτους χώρους (πλακοστρώσεις, κηποτεχνικές διαρρυθμίσεις, κ.λ.π.)

 

ε) φωτογραφίες όλων των όψεων του διατηρούμενου κτιρίου, καθώς και του ακάλυπτου τμήματος του οικοπέδου.

 

στ) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου ή έργου τέχνης κ.λ.π. ή του χώρου ως αρχαιολογικού.

 

ζ) βεβαίωση της αρμόδιας να εισηγηθεί το χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου κ.λ.π. ή του χώρου ως αρχαιολογικού υπηρεσίας, ότι δεν αποχαρακτηρίστηκε και ότι δεν έχει γίνει ειδική ρύθμιση με την οποία έχει επιτραπεί προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο ή η δόμηση του αρχαιολογικού χώρου.

 

Β. Ακίνητα σε κοινόχρηστους χώρους της παραγράφου 2 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) πράξη αναλογισμού με το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει επικυρωμένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή επικυρωμένα αποσπάσματα της πράξης εφαρμογής και του σχεδίου που τη συνοδεύει.

 

β) απόφαση νομάρχη για την Κύρωση της πράξης αναλογισμού και βεβαίωση τελεσιδικίας της,

 

γ) τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει ολόκληρη την έκταση του ακινήτου που ρυμοτομήθηκε με τις ισχύουσες οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές πάνω στο διάγραμμα θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και θα υπολογίζεται, ο συντελεστής δόμησης που μπορεί να μεταφερθεί εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

 

δ) βεβαίωση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μη καταβολή αποζημίωσης,

 

ε) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο.

 

Γ. Ακίνητα στα οποία υπάρχουν χαμηλά κτίρια της παραγράφου 4 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου που εκτείνεται σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις επ' αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους καθώς και τον αριθμό των ορόφων όλων των κτιρίων του οικοδομικού τετραγώνου. Πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα θα υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

β) αντίγραφο στελέχους οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 253 και της αρχιτεκτονικής μελέτης που τη συνοδεύει ή βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το υφιστάμενο κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου, με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη,

 

γ) διάγραμμα κάλυψης από το οποίο προκύπτουν οι υφιστάμενες επιφάνειες και αυτές που μπορούν να δομηθούν που υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης, καθώς και ο συντελεστής δόμησης που μπορεί να μεταφερθεί εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες.

 

δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο (κτίριο και ακάλυπτος χώρος).

 

Δ. Ακίνητα που βρίσκονται σε πολεοδομικά ενδιαφέρον σημείο της πόλης της παραγράφου 3 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) γνωμοδότηση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ότι το ακίνητο βρίσκεται σε πολεοδομικά ενδιαφέρον σημείο της πόλης,

 

β) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου, που εκτείνεται σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου αυτού και απεικονίζει όλες τις επ' αυτού ιδιοκτησίες με τα καλυμμένα και ακάλυπτα τμήματά τους πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα θα υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

 

γ) διάγραμμα κάλυψης με ιδεατό στερεό (εφόσον υπάρχουν κτίσματα, άλλως τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα) και υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις με βάση τις οποίες ορίζεται ο ισχύων συντελεστής δόμησης και υπολογίζεται ο δυνάμενος να μεταφερθεί συντελεστής δόμησης εκφρασμένος σε δομήσιμες επιφάνειες,

 

δ) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται το βαρυνόμενο ακίνητο και τα όμορα.

 

Ε. Ακίνητα για την ανέγερση στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων της παραγράφου 7 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση καθορισμού χώρου για την ανέγερση στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων της παραγράφου 6 του άρθρου 323.

 

β) επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του στεγασμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,

 

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου στο οποίο υπάρχει η θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

 

δ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου,

 

ε) δήλωση του κυρίου ή των συγκυρίων του ακινήτου ενώπιον συμβολαιογράφου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 323.

 

στ) βεβαίωση του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 323, όπου απαιτείται,

 

ΣΤ. Ακίνητα που περιλαμβάνονται μέσα σε Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο της παραγράφου 5 της ενότητας Α του άρθρου 196:

 

α) αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση χαρακτηρισμού του οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού και από την οποία προκύπτει σε ποια ακίνητα μπορεί να εγκριθεί η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,

 

β) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου στο οποίο υπάρχει θεώρηση των όρων δόμησης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,

 

γ) διάγραμμα κάλυψης με υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του ακινήτου.

 

Ζ. Ακίνητα του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986.

 

α) αντίγραφο φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 21 παράγραφος 1 ή η απόφαση της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου του νόμου 1650/1986 επιβολής περιορισμών και απαγορεύσεων στο ακίνητο ή την περιοχή του.

 

β) φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται το βαρυνόμενο ακίνητο.

 

γ) τοπογραφικό διάγραμμα του βαρυνόμενου ακινήτου.

 

δ) βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι στο βαρυνόμενο ακίνητο έχουν επιβληθεί οι περιορισμοί και απαγορεύσεις που αναφέρονται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα ή απόφαση νομάρχη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.