Προεδρικό διάταγμα 186/95

ΠΔ 186/1995: Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 1990/679/ΕΟΚ και 1993/88/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 186/1995: Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 1990/679/ΕΟΚ και 1993/88/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 97/Α/1995), 30-05-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και των άρθρων 3, 4 και 5 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 και με τα άρθρα 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και 31 του νόμου [Ν] 2076/1992.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 11/13-10-1994 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 80170/26-07-1994 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Γεώργιο Αδαμόπουλο (ΦΕΚ 585/Β/1994).

 

5. Την ΥΠ/122/14-07-1994 απόφαση Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Χρήστο Ροκόφυλλο (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

6. Την υπ' αριθμόν 6033/1994 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 134/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.τ.λ. (ΦΕΚ 154/Α/1985).

 

8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή του κρατικού προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δεδομένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριμένων προϋπολογισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο Δημόσιο.

 

9. Την υπ' αριθμόν 111/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, του αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και των Υφυπουργών Γεωργίας και Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί - κατάταξη

 

Κεφάλαιο Β: Υποχρεώσεις των εργοδοτών

 

Άρθρο 3: Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων

Άρθρο 4: Εφαρμογή των διαφόρων άρθρων σύμφωνα με την εκτίμηση των κινδύνων

Άρθρο 5: Αντικατάσταση

Άρθρο 6: Περιορισμός των κινδύνων

Άρθρο 7: Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής

Άρθρο 8: Υγιεινή και ατομική προστασία

Άρθρο 9: Εκπαίδευση των εργαζομένων

Άρθρο 10: Ενημέρωση των εργαζομένων

Άρθρο 11: Κατάλογοι εκτιθέμενων εργαζομένων

Άρθρο 12: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

Άρθρο 13: Κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή

Άρθρο 14: Επίβλεψη της υγείας - Ιατρική παρακολούθηση

Άρθρο 15: Ιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια

Άρθρο 16: Ειδικά μέτρα για τις βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής, τα εργαστήρια και τους θαλάμους ζώων

Άρθρο 17: Προσάρτηση των παραρτημάτων

Παράρτημα Ι: Ενδεικτικός κατάλογος δραστηριοτήτων

Παράρτημα ΙΙ: Σήμα βιολογικού κινδύνου

Παράρτημα ΙΙΙ: Κοινοτική ταξινόμηση βιολογικών παραγόντων

Παράρτημα ΙV: Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων

Παράρτημα V: Ενδείξεις για τα μέτρα περιορισμού και τα επίπεδα περιορισμού

Παράρτημα VΙ: Περιορισμός για βιομηχανικές διαδικασίες

Παράρτημα VII: Συνιστώμενος κώδικας συμπεριφοράς για τον εμβολιασμό

 

Κεφάλαιο Γ: Διάφορες διατάξεις

 

Άρθρο 18: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 19: Κυρώσεις

Άρθρο 20

 

Στον Υφυπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-05-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.