Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Ένταξη στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 23 του νόμου 3882/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Κάθε δημόσια αρχή η οποία είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, II και III του άρθρου 33 του νόμου 3882/2010, υποχρεούται να ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Η ένταξη αυτή γίνεται με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ύστερα από εισήγηση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμα μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες).

 

2. Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας καθορίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών δημόσιων αρχών που είναι κύριοι γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Παραρτήματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα σύνολα των γεωχωρικών τους δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, καθώς και οι χρονικές προθεσμίες για τη συμμόρφωσή τους (μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες).

 

3. Κάθε δημόσια αρχή που είναι κύριος γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που δεν εντάσσονται στα Παραρτήματα Ι, II και III μπορεί να ενταχθεί στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

4. Οι τρίτοι που παράγουν, διαχειρίζονται, διατηρούν και επικαιροποιούν γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες και επιθυμούν να ενταχθούν στην Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, υποχρεούνται να λάβουν σχετική έγκριση από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία. Με την έγκριση αυτή διαπιστώνεται η συμμόρφωση των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που διαθέτουν οι τρίτοι με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών και τις εκτελεστικές διατάξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Η τήρηση της συμμόρφωσης αυτής τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία.

 

5. Η ανωτέρω έγκριση ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Τα γεωχωρικά μεταδεδομένα, δεδομένα και υπηρεσίες του τρίτου δεν συμμορφώνονται με το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

β) Τα γεωχωρικά δεδομένα ή υπηρεσίες παραβιάζουν όρους σύμβασης ή τους ισχύοντες κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997).

 

γ) Τα γεωχωρικά δεδομένα ή υπηρεσίες αφορούν σε θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, απονομής δικαιοσύνης, πάταξης της αρχαιοκαπηλίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.