Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 25 του νόμου 3882/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών.

 

2. Η Γεωπύλη προσφέρει τουλάχιστον τις υπηρεσίες που μνημονεύονται στο άρθρο 62 και ενσωματώνει ή παρέχει πρόσβαση με τον κατάλληλο τεχνικό τρόπο σε υπηρεσίες της παραγράφου 1, περιπτώσεις γ', δ' και ε' του ίδιου άρθρου, άλλων δημόσιων αρχών και τρίτων, καθώς και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, του άρθρου 65.

 

3. Η Γεωπύλη εξασφαλίζει την ασφαλή διάθεση των πληροφοριών που περιλαμβάνει και την κατά περίπτωση πιστοποίηση και ασφαλή διασύνδεση των χρηστών σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο.

 

4. Η Γεωπύλη περιλαμβάνει επιπλέον ειδική υπηρεσία καταλόγου για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγονται από τα ΚΟΣΕ και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του νόμου 3882/2010. Η πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία είναι δυνατή μόνο από τα ΚΟΣΕ των δημόσιων αρχών.

 

5. Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία παρέχει μέσω της Γεωπύλης, τα τεχνικά μέσα για τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης των μεταδεδομένων με τις απαιτήσεις των εκτελεστικών διατάξεων εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών.

 

6. Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία, μέσω της Γεωπύλης, προσφέρει επιπλέον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για την παραγωγή μεταδεδομένων,

β) κατά περίπτωση αρωγή δημόσιων αρχών για τον μετασχηματισμό δεδομένων,

γ) κατά περίπτωση φιλοξενία σε γεωχωρική βάση δεδομένων της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία γεωχωρικών μεταδεδομένων και δεδομένων. Για την εφαρμογή της περιπτώσεως αυτής, πρέπει να προηγηθεί σχετικό αίτημα της δημόσιας αρχής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία.

 

7. Οι υπηρεσίες του άρθρου 60 καταχωρίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.