Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κατάρτιση της σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του επιλεγέντος καταρτίζεται σύμβαση εγγράφως σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης.

 

2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή περιγραφή του ανατεθέντος έργου ή μελέτης ή των υπηρεσιών Που ανατέθηκαν καθώς και τους τυχόν όρους εκτέλεσής τους, την αμοιβή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προβλεπόμενες εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατά την προκαταβολή κ.ο.κ.), τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο και το χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρηση τιμών, τις ενδεχόμενες ποινικές ρήτρες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.