Προεδρικό διάταγμα 327/95

ΠΔ 327/1995: Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 327/1995: Όροι και διαδικασίες για την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται σε προγράμματα του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, (ΦΕΚ 176/Α/1995), 28-08-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994) Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995).

 

2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 158/Α/1985)).

 

3. Την με αριθμό 350/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Διαδικασίες ανάθεσης μελετών, έργων και υπηρεσιών

Άρθρο 3: Προκήρυξη

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης

Άρθρο 5: Γνωμοδοτικές επιτροπές και επιτροπές αξιολόγησης

Άρθρο 6: Κριτήρια ανάθεσης

Άρθρο 7: Ματαίωση ή επανάληψη

Άρθρο 8: Κοινοποίηση της ανάθεσης ή του αποκλεισμού

Άρθρο 9: Ενστάσεις

Άρθρο 10: Κατάρτιση της σύμβασης

Άρθρο 11: Καταβολή της αμοιβής

Άρθρο 12: Παραλαβή του έργου, της μελέτης ή των υπηρεσιών

Άρθρο 13: Επιστροφή των καταβληθέντων ποσών

Άρθρο 14

 

Τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.