Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γνωμοδοτικές επιτροπές και επιτροπές αξιολόγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτούνται γνωμοδοτικές επιτροπές για την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών ή της παροχής των υπηρεσιών.

 

Έργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση ως προς την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών ή της παροχής των υπηρεσιών. Κάθε επιτροπή αποτελείται από 5 μέλη, από τα οποίο τουλάχιστον τα 3 είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και το πολύ τα 2 εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ο πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, ο γραμματέας και οι εισηγητές.

 

2. Αν η αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικές επιτροπές αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν την έκθεσή τους στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 1. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

 

3. Οι εισηγητές και τα μέλη των επιτροπών των παραγράφων 1 και 2 δεν πρέπει να είναι σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μέλη των οργάνων διοίκησης των φορέων που έχουν υποβάλει προσφορές, δεν πρέπει να έχουν σχέση συγγένειας ή άλλη ικανή να εγείρει υποψίες προσωποληψίας με συμβούλους, μετόχους, εταίρους ή μέλη των οργάνων διοίκησης των φορέων αυτών και δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση των μελετών, που τυχόν απαιτούνται για την υποβολή της προσφοράς. Επίσης οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και επόμενα του νόμου [Ν] 1738/1987 (ΦΕΚ 200/Α/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.