Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις των προσώπων αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις αυτές δεν δύνανται να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή για να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, όταν της ανατεθεί η εκτέλεση της μελέτης ή του έργου ή η παροχή υπηρεσιών.

 

2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ιδίως την φερεγγυότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία και όσες άλλες ορίζονται στην προκήρυξη. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές αποκλείονται.

 

3. Στην προκήρυξη είναι δυνατόν να προβλέπεται η επί ποινή απαραδέκτου υποβολή εγγύησης συμμετοχής του προσφέροντος, ύψους μέχρι 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η εγγύηση επιστρέφεται σε 10 ημέρες, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης. Η εγγύηση παρέχεται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών την αρμοδιότητα αυτή, και συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.