Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ενστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται ένσταση:

 

α. Κατά της προκήρυξης, από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

 

β. Κατά της συμμετοχής προσφέροντος, από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

 

γ. Κατά της απόφασης με την οποία ανατίθεται μελέτη ή έργο ή υπηρεσίες, από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

 

Οι ανωτέρω πράξεις επί ποινή απαραδέκτου προσβάλλονται σταδιακά.

 

Η ένσταση αφορά μόνο τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης. Υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Προκειμένου για ένσταση κατά της προκήρυξης η προθεσμία υποβολής είναι 3 εργάσιμες ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης, όταν απαιτείται, ή από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου για ένσταση κατά της συμμετοχής ενδιαφερομένου 3 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και προκειμένου για ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης 3 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 5, παράγραφος 1, εντός 10 ημερών από την υποβολή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.