Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κοινοποίηση της ανάθεσης ή του αποκλεισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον επιλεγέντα αποστέλλεται έγγραφη ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται και η προθεσμία συνάψεως της συμβάσεως.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία κοινοποιεί εγγράφως σε κάθε συμμετέχοντα που αποκλείσθηκε την απόφαση, τους λόγους αποκλεισμού του, το όνομα του επιλεγέντος, την προθεσμία για την άσκηση ενστάσεως καθώς και το όργανο ενώπιον του οποίου μπορεί να ασκηθεί αυτή κατά το άρθρο 9 του παρόντος διατάγματος, μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η κοινοποίηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό όργανο με απόδειξη παραλαβής.

 

3. Εφόσον πρόκειται για έργο, μελέτη ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό άνω των 200.000 ΕCU, η απόφαση ανάθεσης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και το σχετικό πρακτικό, που περιέχει μεταξύ άλλων τα στοιχείο και τους λόγους της επιλογής του αναδόχου, καθώς και τα στοιχείο και τους λόγους αποκλεισμού των αποκλεισθέντων, γνωστοποιείται στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές, μετά από αίτημά τους.

 

4. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης ή η κατάρτιση της σύμβασης η υπηρεσία γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε τούτο. Εφόσον πρόκειται για έργο,μελέτη ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό άνω των 200.000 ΕCU, πληροφορεί σχετικά και την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.