Προεδρικό διάταγμα 327/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διαδικασίες ανάθεσης μελετών, έργων και υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ανατίθεται η εκτέλεση έργων, η εκπόνηση μελετών και η παροχή υπηρεσιών του άρθρου 1 σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα:

 

α. μετά από προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 3,

 

β. μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος είναι δυνατόν να ανατεθεί η εκτέλεση έργου, η εκπόνηση μελέτης και η παροχή υπηρεσιών μέσω διαπραγματεύσεων χωρίς προκήρυξη στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Όταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων μπορούν να διενεργηθούν μόνο από συγκεκριμένο φορέα.

 

β. Όταν, και στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες του άρθρου 3 παράγραφος 4.

 

γ. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία κανονική ή παραδεκτή προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον στις διαπραγματεύσεις γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που κατά την προηγούμενη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες με τις τυπικές της προϋποθέσεις.

 

δ. Όταν δεν έχει υποβληθεί καμία ή καμία συμφέρουσα προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον οι όροι της αρχικής προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.

 

ε. Όταν πρόκειται για συμπληρωματικές μελέτες, έργα ή υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό προβλεπόμενο σχέδιο ή στην αρχική σύμβαση και που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

 

α.α. Θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο της μελέτης, του έργου ή των υπηρεσιών αυτών,

 

β.β. δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή αν και μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της και

 

γ.γ. η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης.

 

στ. Όταν πρόκειται για μελέτη, έργο ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό μέχρι 10.000.000 δραχμές και η ανάθεση γίνεται σε φορείς του ιδιωτικού τομέα.

 

ζ. Όταν πρόκειται για μελέτη, έργο ή υπηρεσίες με προϋπολογισμό μέχρι 50.000.000 δραχμές και η ανάθεση γίνεται σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας φορείς.

 

3. Σε κάθε περίπτωση πλην των ανωτέρω, η ανάθεση της εκτέλεσης έργου, της εκπόνησης μελέτης και της παροχής υπηρεσιών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από προκήρυξη διαγωνισμού και γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.