Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

2.1. Εγκατάσταση:

 

Ονομάζεται το σύνολο ή το σύστημα μηχανημάτων, συσκευών, σωλήνων, αγωγών, εξαρτημάτων και οργάνων μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης, ασφάλειας κ.λ.π., που σκοπό έχει μια συγκεκριμένη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται μέσα σ' ένα κτίριο και που είναι μόνιμα τοποθετημένα μέσα ή επάνω στους τοίχους, στα δάπεδα, στις οροφές, μέσα σε χαντάκια ορατά ή καλυμμένα.

 

Τα μέρη και τα τμήματα μιας εγκατάστασης αποτελούνται από έτοιμα, προκατασκευασμένα αντικείμενα, που συναρμολογούμενα και συνδεόμενα μεταξύ τους, αποτελούν ένα σύστημα που λειτουργεί και αποδίδει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

 

2.2. Μελέτη εγκατάστασης:

 

Είναι το σύνολο των στοιχείων, που καθορίζουν μονοσήμαντα το είδος, την έκταση, τις διαστάσεις των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης που θα εκτελεστεί.

 

Περιλαμβάνει τους σχετικούς υπολογισμούς, τις περιγραφές, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες εκτέλεσης, τα σχέδια και τα διαγράμματα.

 

2.3. Επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης:

 

Ονομάζεται η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων των εργαζομένων στην εκτέλεση της εγκατάστασης, στην πιστή και έντεχνη εφαρμογή της μελέτης, στην τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής, στην καλή ποιότητα και στην εμφάνιση του έργου, στις δοκιμασίες και στην ασφαλή λειτουργία του.

 

2.4. Εκτέλεση εγκατάστασης:

 

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την συναρμολόγηση και σύνδεση, για την τοποθέτηση και την στερέωση των μερών και των τμημάτων μιας εγκατάστασης και για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας της.

 

2.5. Συντήρηση εγκατάστασης:

 

Διακρίνεται σε δύο είδη:

 

2.5.1. Προληπτική συντήρηση εγκατάστασης:

 

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των μερών της εγκατάστασης, που προβλέπεται η γήρανσή τους, ή που εκτιμάται, κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωμαλία στη λειτουργία της εγκατάστασης.

 

2.5.2. Κατασταλτική συντήρηση εγκατάστασης:

 

Ονομάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή, αντικατάσταση ή ανακατασκευή μη λειτουργούντων, ή πλημμελώς λειτουργούντων, τμημάτων μιας εγκατάστασης. Η τροποποίηση ενός τμήματος μιας εγκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης ή στερεότητας της, εφ' όσον η εγκατάσταση έπαψε να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κανονικά, αποτελεί κατασταλτική συντήρηση. Αντίθετα, αποτελεί προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε τροποποίησή της, εφ όσον η εγκατάσταση δεν εγγυάται πλέον τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία της.

 

2.5.3. Τροποποίηση ή επέκταση εγκατάστασης.

 

Η τροποποίηση της εγκατάστασης ή και η επέκτασή της, που γίνεται για να εξυπηρετήσει απαιτήσεις, πέραν των προβλεπόμενων, κατά την αρχική της εκτέλεση, δεν έχει σχέση με τη συντήρησή της, αλλά είναι εργασία εκτέλεσης νέας συμπληρωματικής εγκατάστασης.

 

2.6. Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικός:

 

Είναι φυσικό πρόσωπο που ανήκει στο βοηθητικό τεχνικό προσωπικό μιας ομάδας εργασίας για την εκτέλεση ή επισκευή ή διαρρύθμιση μιας εγκατάστασης του άρθρου 1 και που προσφέρει οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί ο επικεφαλής της ομάδας.

 

2.7. Τεχνίτης Υδραυλικός και Εγκαταστάτης Υδραυλικός.

 

Είναι φυσικό πρόσωπο που γνωρίζει τον τρόπο που εκτελείται μια εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1. Με τη χορήγηση σ' αυτό επαγγελματικής άδειας εργασίας δηλώνεται ότι έχει την απαιτούμενη γνώση και την εμπειρία και είναι κατάλληλο, με τη βοήθεια ή και χωρίς αυτή, βοηθητικού προσωπικού, να εκτελέσει μια εργασία επί των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.

 

2.8. Συνεργείο:

 

Είναι η ομάδα εργασίας που με τη μικρότερη σύνθεση, αποτελείται από ένα τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικό και ένα βοηθό τεχνίτη υδραυλικό ή από δύο τεχνίτες ή εγκαταστάτες υδραυλικούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.