Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

6.1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

 

να εργάζεται ως Τεχνικό Βοηθητικό προσωπικό και να πλαισιώνει ένα συνεργείο εργασίας, οποιασδήποτε ειδικότητας, προσφέροντας τεχνική βοήθεια.
να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

6.2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης

 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

 

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείου, σε εργασίες ( α) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του
να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3 και 4.2.4 για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελεί το συνεργείο του οποίου έχει την ευθύνη.
να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

6.3. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης

 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

 

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείου, σε εργασίες (α) και (β) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του.
να προΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν, μέχρι 3 συνεργεία συγχρόνως, συμπεριλαμβανομένου και του συνεργείου στο οποίο μπορεί, ενδεχομένως, να εργάζεται και αυτός ως υπεύθυνος Τεχνίτης, σε εγκαταστάσεις της ειδικότητάς του.
να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 4.2.3 και 4.2.4 για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελούν τα συνεργεία της προηγούμενης παραγράφου.
να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

6.4. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού

 

Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται:

 

να εργάζεται, ως υπεύθυνος συνεργείων, σε εργασίες (α) και (β) στάθμης των εγκαταστάσεων της ειδικότητάς του.
να προΐσταται, να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν, όλα τα συνεργεία, όλων των ειδικοτήτων, σε όλες τις εγκαταστάσεις ενός έργου.
να εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στις παραγράφους 4.2.3 και 4.2.4 για όλες τις εργασίες της ειδικότητάς του που εκτελούν τα συνεργεία της παραπάνω παραγράφου.
να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

 

6.5. Οι κάτοχοι άδειας Εγκαταστάτη Υδραυλικού Α και Β τάξης του προεδρικού διατάγματος 38/1991 έχουν τα δικαιώματα του Εγκαταστάτη Υδραυλικού, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

6.6. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη, οποιασδήποτε ειδικότητας, δικαιούνται να προβαίνουν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σε οξυγονοκολλήσεις ή ηλεκτροσυγκολλήσεις των δικτύων.

 

6.7. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β ή Εγκαταστάτη, οποιασδήποτε ειδικότητας, που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται, κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, καταθέτουν την άδεια αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία και παίρνουν άδεια Συντηρητή, αντίστοιχης ισχύος.

 

Η άδεια του Τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη δεν επιστρέφεται, ούτε θεωρείται, για όσο διάστημα ενδιαφερόμενος συνεχίζει να εργάζεται στους παραπάνω φορείς, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.