Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ποιοτική στάθμη και εργασίες επί των εγκαταστάσεων - ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών επί των εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

4.1. Ποιοτική στάθμη των εγκαταστάσεων - Τεχνογνωσία - Υλικά.

 

4.1.1. Η τεχνογνωσία για την εκπόνηση της μελέτης των εγκαταστάσεων στα κτίρια και για την εφαρμογή της μελέτης καθώς και οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, περιλαμβάνονται στις Τεχνικές οδηγίες που συντάσσονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή από άλλο αρμόδιο φορέα και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4.1.2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, εφόσον υπάρχουν, ή με τα αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 

4.2. Οι εργασίες οι σχετικές με τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 είναι 4.

 

4.2.1. Μελέτη:

 

Για κάθε εγκατάσταση συντάσσεται μελέτη, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 2.2, η οποία περιλαμβάνει και τη σύνταξη των στοιχείων για την έκδοση άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία, εάν χρειάζεται. Η σύνταξη των στοιχείων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια.

 

4.2.2. Επίβλεψη εφαρμογής μελέτης:

 

Η επίβλεψη εφαρμογής μελέτης ορίζεται στην παράγραφο 2.3 και περιλαμβάνει εκτός των άλλων:

 

Την εκτέλεση όλων των δοκιμών και των ελέγχων, καθώς και τη σύνταξη των τεχνικών πρωτοκόλλων μετά το πέρας της εκτέλεσης του έργου.
Την κατάρτιση φακέλου με τα σχέδια όπως το έργο εκτελέστηκε, που θα παραδίνεται, μετά την αποπεράτωσή του στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

 

4.2.3. Εκτέλεση της εγκατάστασης:

 

Η εκτέλεση της εγκατάστασης ορίζεται στην παράγραφο 2.4 και περιλαμβάνει εκτός των άλλων: Τη σύνταξη από τον εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής των συνεργείων ή του συνεργείου, υπεύθυνης δήλωσης ότι η εγκατάσταση εκτελέστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1., όπως επίσης ότι τηρήθηκαν οι κανόνες της τέχνης. Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναγράφονται:

 

Τα στοιχεία του εγκαταστάτη ή τεχνίτη, επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής του άδειας.
Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου ή του οικοπέδου, στο οποίο εκτελούνται οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή, εάν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο, ως και του τοπογραφικού εντοπισμού (Νομός, πόλη, οδός, αριθμός) αυτού.
Σύντομη περιγραφή των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν.
Τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν σε κάθε ειδικότητα της εγκατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να κατατίθεται αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο.

 

Η δήλωση αυτή, μετά την αποδεδειγμένη κατάθεσή της στο επαγγελματικό Σωματείο:

 

Παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του ως βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου.
Κατατίθεται στην οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια ή άδεια εκτέλεσης των εγκαταστάσεων, προκειμένου να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

 

Οι φορείς διαχείρισης των παραπάνω δικτύων επιτρέπουν τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με αυτά, μόνο αφού βεβαιωθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ότι κατατέθηκε σ' αυτήν η παραπάνω υπεύθυνη Δήλωση για όλες τις ειδικότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν.

 

4.2.4. Συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης:

 

Η εργασία αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2.5. Επιπλέον περιλαμβάνει την τήρηση βιβλίου συντήρησης, στο οποίο, εκτός των στοιχείων του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, ή του διαχειριστή, εάν πρόκειται περί κοινόχρηστης εγκατάστασης, ως και του τοπογραφικού εντοπισμού της (πόλη, οδός, αριθμός), θα αναγράφονται επίσης η εργασία συντήρησης που έγινε, σε σύντομη περιγραφή, ο χρόνος που εκτελέστηκε, ως και τα στοιχεία αυτών που εργάστηκαν με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής τους άδειας.

 

Το έντυπο αυτό βιβλίο συντήρησης θα φυλάσσεται επιμελώς από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή της εγκατάστασης.

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα συντάξει υπόδειγμα βιβλίου συντήρησης, έτσι ώστε να είναι ενιαία σ' όλη την Ελληνική Επικράτεια, η παρακολούθηση της συντήρησης και των τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων.

 

Για κάθε αλλαγή της αρχικής εγκατάστασης θα ενημερώνεται ο σχετικός φάκελος με τα σχέδια όπως το έργο εκτελέστηκε της προηγούμενης παραγράφου 4.2.2 εδάφιο 2.

 

Η υποχρέωση της τήρησης του βιβλίου αυτού αρχίζει ένα (1) χρόνο μετά την ισχύ του παρόντος.

 

Για κάθε εργασία συντήρησης συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα αυτών που εργάστηκαν στο έργο, μαζί με τον αριθμό και την τάξη της επαγγελματικής άδειας. Η δήλωση αυτή:

 

Κατατίθεται αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον Κλάδο.
Παραδίδεται, μετά την αποδεδειγμένη κατάθεσή της στο επαγγελματικό σωματείο, στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η παραπάνω δήλωση προκειμένου να γίνει αποδεκτή ως προϋπηρεσία πρέπει να έχει κατατεθεί αποδεδειγμένα στο Επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.

 

4.3. Την ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω παραγράφου 4.2 έχουν τα παρακάτω πρόσωπα:

 

4.3.1. Την ευθύνη για τη σύνταξη της μελέτης, την επίβλεψη εφαρμογής της και την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα).

 

4.3.2. Την ευθύνη για την έντεχνη εργασία επί των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, φέρει ο εγκαταστάτης ή τεχνίτης, επικεφαλής των συνεργείων ή του συνεργείου του έργου. Η ευθύνη αυτή ολοκληρώνεται με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης των παραγράφων 4.2.3 και 4.2.4.

 

4.4. Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 4.2.3 και 4.2.4. του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που την ευθύνη εκτέλεσης ή συντήρησης των εγκαταστάσεων έχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 8.14 του παρόντος.

 

4.5. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης θα συντάξει υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.3 και 4.2.4.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.