Προεδρικό διάταγμα 38/91 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσόντα για την απόκτηση άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

8.1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

 

8.1.1 Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση και χωρίς εξετάσεις σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο ή
Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του νόμου [Ν] 1566/1985, του Τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο ή
Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του νόμου [Ν] 1566/1985, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων της Μηχανολογικής Ομάδας ή ισότιμο τίτλο.

 

8.1.2. Η άδεια χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 αντίστοιχης ειδικότητας του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 500 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους ή
Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970, ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 500 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

8.1.3. Επίσης χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 3 ετών στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.2. Άδεια Τεχνίτη υδραυλικού Α τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας.

 

8.2.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Βοηθού Τεχνίτη υδραυλικού, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, αφού προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 750 ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 500 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.2.2. Η άδεια αυτή χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης αντίστοιχης ειδικότητας του νόμου 2009/1992, η ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 375 ημερομισθίων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η εξάμηνη πρακτική άσκηση που προβλέπεται από την υπ' αριθμόν Ζ/1802/6-2-1996 (ΦΕΚ 104/Β/1996) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξισούμενη προς 125 ημερομίσθια ή στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 125 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του νόμου [Ν] 1566/1985, του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 625 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 375 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του νόμου [Ν] 1566/1985, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων της Μηχανολογικής ομάδας ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 875 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 625 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 αντίστοιχης ειδικότητας του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 1125 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 875 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.2.3. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση για μια από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' όσους προσκομίζουν πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικό συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον 1125 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 875 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.2.4. Η άδεια αυτή επίσης, χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος ασχολούνται με την εκτέλεση ή συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας τουλάχιστον 6 ετών που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, από τα οποία τα 5 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε 5 έτη, από τα οποία τα 4 στην αιτούμενη ειδικότητα, σε περίπτωση κατόχων βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό οργανισμό, σχετικό με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.3. Επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, χορηγείται Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης της 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας, εκτός των αδειών της παραγράφου 1.1.3.1, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης άλλης ειδικότητας και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 100 ημερομισθίων, ως βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτούμενης ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.4. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης Ειδικότητας.

 

8.4.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης της ίδιας ειδικότητας προς την αιτούμενη, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, όταν προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 750 ημερομισθίων, ως Τεχνίτη Υδραυλικού Α' Τάξης της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.4.2. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, αντίστοιχης ειδικότητας, του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 1125 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 875 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του νόμου [Ν] 1566/1985, του τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 1375 ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 1125 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του νόμου [Ν] 1566/1985, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 1625 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 1375 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.4.3. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1, αντίστοιχης ειδικότητας, του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 1875 ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 1625 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 1875 ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 1625 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.4.4. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σε όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος, απασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και θα προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 9 ετών, που πραγματοποιήθηκε μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 8 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε 8 έτη, από τα οποία τα 7 στην αιτούμενη ειδικότητα, για κατόχους βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.5. Επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, χορηγείται Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β Τάξης της 1ης, 2ης ή 3ης ειδικότητας σ' αυτούς που θα προσκομίζουν Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης άλλης ειδικότητας και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 100 ημερομισθίων, ως βοηθοί Τεχνίτη Υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων της αιτούμενης ειδικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.6. Άδεια Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης Ειδικότητας.

 

8.6.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους αδείας Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης, της ίδιας ειδικότητας προς την αιτούμενη, μετά από αίτηση, αφού προσκομίζουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 750 ημερομισθίων, ως Τεχνίτη Υδραυλικού Β' Τάξης της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.6.2. Η άδεια αυτή, επίσης, χορηγείται, μετά από αίτηση, για μία από τις τρεις ειδικότητες και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' όσους θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, αντίστοιχης ειδικότητας, του νόμου 2009/1992 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (1875) ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα χίλια εξακόσια είκοσι πέντε (1625) σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του νόμου [Ν] 1566/1985, του Τμήματος θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Μηχανολογικού τομέα ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 2125 ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 1875 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας, ή
Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του νόμου [Ν] 1566/1985, ειδικότητας υδραυλικών και θερμικών εγκαταστάσεων ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 2375 ημερομισθίων, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 2125 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.6.3. Η άδεια αυτή χορηγείται, επίσης, μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκομίζουν εναλλακτικά:

 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 του νόμου 2009/1992, αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 2625 ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 2375 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας ή
Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 ή ισότιμο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 2625 ημερομισθίων, ως βοηθοί τεχνίτη υδραυλικού στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 2375 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.6.4. Η άδεια αυτή, επίσης, χορηγείται μετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή σ' όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιητικού προεδρικού διατάγματος, ασχολούνται σε εγκαταστάσεις του άρθρου 1 και προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικά συνολικής προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 12 ετών, που πραγματοποιήθηκαν μετά το 15ο έτος της ηλικίας τους, στην εκτέλεση ή και συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 1, από τα οποία τα 11 σε εγκαταστάσεις της αιτούμενης ειδικότητας. Η ανωτέρω προϋπηρεσία μειώνεται σε 11 έτη, από τα οποία τα 10 στην αιτούμενη ειδικότητα, στην περίπτωση κατόχων βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισμό, σχετικού με υδραυλικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.7. Οι κάτοχοι τίτλου ταχύρρυθμης Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ειδικότητας θερμοϋδραυλικού, αποκτούν τις άδειες που προβλέπονται για τους απόφοιτους των Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970, προσκομίζοντας πρόσθετη προϋπηρεσία 250 ημερομισθίων, στην εκτέλεση ή και στη συντήρηση εγκαταστάσεων του άρθρου 12, της αιτούμενης ειδικότητας.

 

8.8. Για την απόκτηση των αντιστοίχων αδειών που προβλέπονται στις παραγράφους 8.1.2, 8.2.3, 8.4.3 και 8.6.3, ο τίτλος ταχύρυθμης κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ειδικότητας θερμοϋδραυλικού, ισοδυναμεί με πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 1 έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.9. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνίτη Υδραυλικού Β' τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας εγκαταστάτη Υδραυλικού Α' τάξης της 1ης ειδικότητας ή άδειας εγκαταστάτη Υδραυλικού Β' τάξης της 1ης ειδικότητας, μπορούν να επεκτείνουν την άδειά τους και μόνον για την 1η κατηγορία (καύσιμα αέρια) της 3ης ειδικότητας του άρθρου 1.1.3 μετά από αίτησή τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, εφόσον, επιπροσθέτως, προσκομίσουν εναλλακτικά:

 

Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιας επιχείρησης ή Κρατικού Οργανισμού, παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σχετικού με τις εγκαταστάσεις διανομής και χρήσης καυσίμων αερίων (1η κατηγορία άρθρου 1.1.3), χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Η παρακολούθηση του προγράμματος αυτού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της προσκομιζόμενης Άδειας.
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 75 ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της 1ης κατηγορίας της 3ης ειδικότητας.

 

8.10. Κάτοχοι τίτλων αντίστοιχων ή ανάλογων προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5, που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, εκτός των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτησή τους και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρμόδια επιτροπή, μπορούν να αποκτήσουν άδεια βοηθού, τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι αναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και, όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης των τίτλων αυτών.

 

Κάτοχοι τίτλων αντίστοιχων ή ανάλογων προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5, που έχουν εκδοθεί από αρμόδια Αρχή χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από αίτησή τους μπορούν να αποκτήσουν άδεια βοηθού, τεχνίτη ή εγκαταστάτη υδραυλικού, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι αναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και, όπου απαιτείται, επικυρωμένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης των τίτλων αυτών.

 

8.10.1. Εφόσον πρόκειται για τίτλους αντίστοιχους ή ανάλογους προς τις επαγγελματικές άδειες του άρθρου 5 του παρόντος που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής, πλην των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή αντιστοιχία τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

8.10.2. Προκειμένου περί τίτλων αντίστοιχων προς τις επαγγελματικές άδειες του προδιαληφθέντος άρθρου του παρόντος προεδρικού διατάγματος που έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιστοιχία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που συστήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 231/1998, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι Οδηγίες 1992/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1994/38/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

8.10.3. Τίτλοι σπουδών επιπέδου Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που αποτελούν τυπικό προσόν χορήγησης των αδειών του άρθρου 5 του παρόντος και που έχουν απονεμηθεί από καταργηθείσα τεχνική επαγγελματική σχολή της ημεδαπής ή από σχολή της αλλοδαπής, τιμώνται ίσα από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δυνάμει της διατάξεως της περίπτωσης στ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.11. Οι άδειες τεχνίτη Α, Τεχνίτη Β και Εγκαταστάτη υπόκεινται σε θεώρηση ανά πενταετία.

 

Οι θεωρήσεις γίνονται από τις κατά τόπους, Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.11 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.12. Οι κάτοχοι αδείας των παραπάνω περιπτώσεων για τη θεώρηση της επαγγελματικής αδείας τους υποβάλλουν στις Υπηρεσίες Βιομηχανίας των Νομαρχιών:

 

α. Αίτηση

 

β. Την προς θεώρηση επαγγελματική άδεια

 

γ. Βεβαίωση του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου, από την οποία να προκύπτει ότι ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού υδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

δ. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως επιτηδευματίες υδραυλικοί σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι τυγχάνουν επιτηδευματίες φορολογούμενοι και ασκούν το επάγγελμα του υδραυλικού.

 

Η παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τα ίδια στοιχεία.

 

ε. Όσοι εργάζονται, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ως ημερομίσθιοι υδραυλικοί, υποβάλλουν πιστοποιητικό του εργοδότη τους, από το οποίο προκύπτει ότι ασκούν το επάγγελμα του υδραυλικού.

 

Το παραπάνω πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από το βιβλιάριο ενσήμων των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.12 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών του άρθρου 5, του παρόντος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μία μόνο φορά τίτλο επιμόρφωσης για μείωση προϋπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.13 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

8.14. Στους ασκούντες ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού, καθώς επίσης και στους Πτυχιούχους Μηχανολόγους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πτυχιούχους Ενεργειακής Τεχνικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μηχανολογικής κατεύθυνσης, επιτρέπεται αυτοδίκαια χωρίς περιορισμό, η εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8.14 προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α/2012).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.