Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Είσοδος - Έξοδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Είσοδος ή έξοδος των σταθμών νοούνται τα ελεύθερα ανοίγματα επί των προσόψεων των εστεγασμένων τμημάτων αυτών, άτινα χρησιμοποιούνται δια την είσοδο ή έξοδον των αυτοκινήτων.

 

2. Οι σταθμοί μεγάλου μεγέθους έχουν ξεχωριστή είσοδο και έξοδον των οχημάτων, πλάτους τουλάχιστον 3,00 m εκάστης. Οσάκις η είσοδος και έξοδος ευρίσκονται παραπλεύρως, το συνολικόν πλάτος τούτων είναι 7,00 m τουλάχιστον. Λωρίδα διαχωριστική της εισόδου - εξόδου επιβάλλεται κατά την κρίσιν της υπηρεσίας δια την ασφαλή διέλευση των πεζών έμπροσθεν σταθμών, εις ους το πλάτος εισόδου - εξόδου είναι μεγαλύτερο των 8,00 m. Εις τους μικρού και μέσου μεγέθους σταθμούς δύναται να υφίσταται κοινός διάδρομος εισόδου - εξόδου των αυτοκινήτων, πλάτους 3,00 m και 4,50 m αντιστοίχως.

 

3. Ο αριθμός των λωρίδων εισόδου εξόδου του σταθμού καθορίζεται με βάση τον αριθμό θέσεων του σταθμού, την μέση απόδοση των εγκαταστάσεων έκδοσης δελτίων και είσπραξης τελών που έχουν επιλεγεί, τον αναμενόμενο φόρτο κατά την ώρα αιχμής (καθοριστικός φόρτος εισόδου εξόδου) και το μέγεθος του χώρου αναμονής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 379/1980 και το παρόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 

4. Αναλόγως της χωρητικότητος, του σχήματος, της κατόψεως του σταθμού και της περιοχής, αναζητείται η θέσις των εισόδων αυτού ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησις εισόδου και εξόδου των οχημάτων, σε συνδυασμό προς την επί των οδών κυκλοφορία.

 

5. Σε κάθε όροφο του σταθμού και σε κατάλληλες θέσεις, προβλέπονται 2 τουλάχιστον οδοί διαφυγής, που εξυπηρετούν όλους τους ορόφους, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση από το κτίριο του προσωπικού και των πελατών, σε ώρα ανάγκης.

 

Εάν τοποθετούνται ανελκυστήρες στον σταθμό, σύμφωνα με το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 τα κλιμακοστάσια και οι ανελκυστήρες κατασκευάζονται σαν ένα συγκρότημα. Οι αποστάσεις των θέσεων στάθμευσης από τις οδεύσεις διαφυγής, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 71/1988, Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.