Προεδρικό διάταγμα 4/8/93b

ΠΔ 04-08-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 5, ΠΕ 6 και ΠΕ 7 του Δήμου Περάματος (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-08-1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 5, ΠΕ 6 και ΠΕ 7 του Δήμου Περάματος (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 1062/Δ/1993), 02-09-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2)α του άρθρου 49 του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

7. Την Υ2015/1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη (ΦΕΚ 398/Β/1993).

 

8. Την 58885/4692/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Περάματος του Δήμου Περάματος (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 550/Δ/1990), όπως επαναδημοσιεύθηκε με την 50662/1586/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Περάματος του Δήμου Περάματος (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 498/Δ/1992).

 

9. Τα 93885/8434/1989 και 77950/1578/1989 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Τμήμα α.

 

10. Τις 114/1988, 115/1988, 116/1988, 50/1989 και 173/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος.

 

11. Τις 34/1989 και 9/1991 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 188/1992 και 321/1992 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Μύκονος, 04-08-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.