Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Καθορισμός αμοιβής μελετών υδραυλικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 του παρόντος καθορίζονται:

 

Για έργα κατηγορίας Ι κ = 1,45 μ = 20,00

Για έργα κατηγορίας ΙΙ κ = 2,00 μ = 25,00

Για έργα κατηγορία ΙΙΙ κ = 2,40 μ = 30,00

 

Η αμοιβή Α του υδραυλικού έργου στο οποίο περιλαμβάνονται έργα των τριών κατηγοριών, προκύπτει:

 

Eqn009

 

όπου:

 

Α1, Α2, Α3: οι αντίστοιχες αμοιβές ανά κατηγορίας έργου,

β1, β2, β3: οι αντίστοιχοι συντελεστές επί τοις εκατό ανά κατηγορία έργων,

Σ1, Σ2, Σ3: οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί δαπάνης ανά κατηγορία έργου, των οποίων το άθροισμα ισούται με Σ.

 

2. Η αμοιβή για τη μελέτη βελτιστοποιήσεως αρδευτικών δικτύων, με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου, δεν περιλαμβάνεται στην αμοιβή που προσδιορίζεται με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, αλλά υπολογίζεται ιδιαίτερα και καθορίζεται ίση προς μιάμιση δραχμή ανά στρέμμα, επί το συντελεστή λ, ήτοι 1,5 λ, όπως ο συντελεστής αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Η αμοιβή των τυχόν απαιτούμενων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων, στο σύνολό τους (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων) που εκπονούνται στα πλαίσια αντίστοιχων υδραυλικών μελετών υπολογίζεται χωριστά με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό τους, όπως αυτός υπολογίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και τους συντελεστές των αντίστοιχων υδραυλικών έργων στα οποία αναφέρονται. Ο προϋπολογισμός των ηλεκτρομηχανικών έργων δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή της υδραυλικής μελέτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Οι οριζόμενες αμοιβές μελετών κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνονται, λόγω επαναλαμβανόμενων έργων της ίδιας διατομής, ή όμοιας μορφής για όλα τα υδραυλικά έργα.

 

5. Στις διατάξεις του άρθρου 3 δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη των ακολούθων μελετών:

 

α) Υδρολογική μελέτη. Η αμοιβή αυτής καθορίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία, στην οποία συνεκτιμώνται ο σκοπός για τον οποίο συντάσσεται η υδρολογική μελέτη, η έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και η μορφή των διαθέσιμων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων.

 

β) Μελέτες οδογεφυρών και υδατογεφυρών. Οι αμοιβές αυτών καθορίζονται για κάθε μία σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών των τεχνικών έργων οδοποιίας. Εξαιρούνται τα διαμήκη έργα κάλυψης ποταμών και χειμάρρων, ανεξάρτητα από το μήκος τους και την προβλεπόμενη χρήση τους, των οποίων η αμοιβή μελέτης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για τις αμοιβές των υδραυλικών έργων.

 

γ) Τεχνική περιγραφή, Ανάλυση Τιμών, Τιμολόγιο Μελέτης, Τιμολόγιο Προσφοράς, Τεχνικές Προδιαγραφές, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς.

 

Η αμοιβή για τη σύνταξη των παραπάνω τευχών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 100 του παρόντος.

 

δ) Μελέτες υδατόπυργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η αμοιβή της μελέτης καθορίζεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις μελετών κτιριακών έργων. Τα έργα αυτά κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙΙ των αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία IV των μελετών φέρουσας κατασκευής.

 

ε) Μελέτες δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα αντλιοστασίων και λοιπών κτιριακών έργων. Η αμοιβή για κάθε ένα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αμοιβών κτιριακών έργων. Γενικώς τα έργα αυτά κατατάσσονται ως εξής: Στην κατηγορία ΙΙ των αρχιτεκτονικών μελετών και στην κατηγορία ΙΙΙ των μελετών φέρουσας κατασκευής. Είναι δυνατή, σε ειδικές περιπτώσεις η κατάταξη των έργων αυτών σε ανώτερες κατηγορίες, αν συντρέχουν λόγοι που την επιβάλλουν, με απόφαση του Εργοδότη, μετά γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

 

στ) Για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων δ και ε τα στάδια προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και οριστικής μελέτης των υδραυλικών έργων αντιστοιχούν στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των κτιριακών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.