Προεδρικό διάταγμα 99/92 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων από εργοληπτικές επιχειρήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις περιπτώσεις που τα αρχαιολογικά έργα ανατίθενται σε ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των εκτελεστικών προεδρικών διαταγμάτων 609/1985 και 263/1987, με τις παρακάτω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Η διακήρυξη δημοπρασίας, ανεξάρτητα από το επιλεγόμενο σύστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς μπορεί να ορίζει και όλες τις απαιτούμενες με ποινή αποκλεισμού προϋποθέσεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων όπως π.χ. η τεκμηριωμένη προηγούμενη εμπειρία σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, η ετοιμότητα και εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργείων, υλικών και εξοπλισμού για την εκτέλεση των ειδικών εργασιών κ.λ.π.

 

Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία εξετάζονται από την επιτροπή πριν από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε αυτοτελές στάδιο της διαδικασίας που επιδέχεται την υποβολή ενστάσεων εντός πενθημέρου από την δημόσια ανακοίνωση του αποτελέσματος τυχόν αποκλεισμού, όσων δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

Η υποβολή και εκδίκαση των ενστάσεων διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

β) Η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και ανάδειξης μειοδότη με βάση τη βελτίωση προσφορά του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 μπορεί να εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις έργων, στα οποία δεν απαιτείται σύνταξη ή ολοκλήρωση ή αναθεώρηση μελέτης, από τους διαγωνιζόμενους.

 

Στις περιπτώσεις αυτές η τεχνική προσφορά μπορεί να περιέχει στοιχεία για προσδιορισμό τεχνολογικών χαρακτηριστικών, επί μέρους στοιχείων του έργου, υποβολή προτάσεων - λύσεων σε δεδομένο τεχνικό πρόβλημα, χρονοδιάγραμμα, τεκμηριωμένα στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου σε εκτέλεση παρόμοιων έργων, εξασφάλιση των κατάλληλων συνεργείων εξοπλισμού και υλικών κ.λ.π.

 

Το σύστημα αυτό, το οποίο εν συντομία ονομάζεται σύστημα αξιολόγησης προσφορών, μπορεί να συνδυασθεί με οποιοδήποτε από τα συστήματα υποβολής οικονομικής προσφοράς των άρθρων 6 - 10 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

Η διαδικασία εξέτασης των τεχνικών προσφορών, η ανάδειξη του μειοδότη κ.λ.π. γίνεται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 609/1985 και οι προθεσμίες δημοσίευσης της περίληψης, ισχύος των προσφορών κ.λ.π. του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 609/1985.

 

γ) Οι εκτελέσεις αρχαιολογικών έργων ή τμημάτων τους που απαιτούν ή επιδέχονται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από ειδική τεχνογνωσία ή απόρρητο, όπως συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κατασκευή θησαυροφυλακίων προστασίας αρχαίων ή ευρημάτων, ειδικές επεμβάσεις συντήρησης κ.λ.π. γίνονται κατά τις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων, όχι αποκλειστικά από εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή τα Νόμιμα Μητρώα Εμπειροτεχνών αλλά και από αντιπροσώπους, εισαγωγικές ή άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με τα ανωτέρω αντικείμενα, μετά από προεπιλογή από αρμόδια επιτροπή, που συγκροτείται από την Προϊσταμένη αρχή του έργου. Η προεπιλογή θα γίνεται, πέραν από τις ειδικές για κάθε έργο απαιτήσεις με βάση κατά περίπτωση το είδος, το μέγεθος και την υποδομή των ανωτέρω, τη δυναμικότητα σε ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό, την αποδεδειγμένη ύπαρξη τμήματος συντήρησης και ανταλλακτικών, την εμπειρία σε κατασκευή συναφών έργων σε μέγεθος, πολυπλοκότητα και τύπο κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.