Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς:

 

α) Η προθεσμία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή των 20 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την παραπάνω προθεσμία των 20 ημερών ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία αυτή μπορεί να περιοριστεί, με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 10 ημέρες.

 

β) Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

γ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται 6 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.

 

δ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.

 

2. Στους κλειστούς διαγωνισμούς:

 

α) Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής σε κλειστό διαγωνισμό και στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, την οποία ορίζουν οι αναθέτουσες αρχές, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσίευση, ή των 21 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας, υποχρεωτικής για τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο όταν δεν απαιτείται δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος.

 

Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου να περιοριστούν, μέχρι 15 και 12 ημέρες, αντίστοιχα.

 

Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.

 

β) Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υποβολή προσφοράς, αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα και με τους ίδιους όρους. Η πρόσκληση πρέπει να συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα.

 

γ) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης, στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.000 ECU και των 21 ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν τις προθεσμίες αυτές ανεφάρμοστες, τότε μπορεί να περιορισθούν με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μέχρι 10 ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. Για τον καθορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης και της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφοράς.

 

δ) Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε η προθεσμία μπορεί να ορισθεί σε 4 ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

 

ε) Οι αιτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δύναται να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς, με τηλέτυπο ή με τηλεαντίγραφο. Στις τρεις τελευταίες περιπτώσεις οι αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα παραληφθεί εμπρόθεσμα.

 

στ) Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύναται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιας επισκέψεως ή κατόπιν αμέσου εξετάσεως των δικαιολογητικών της προκήρυξης, η προθεσμία που ορίζεται στο εδάφιο α, της παραγράφου αυτής πρέπει να παρατείνεται ανάλογα.

 

3. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης.

 

Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση.

 

Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού, τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά την δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.