Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κανόνες δημοσιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες γνωστοποιούν τις προθέσεις, αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, που σχετίζονται με τις συμβάσεις προμηθειών, ως εξής:

 

α. Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνισμού, ο φορέας που διενεργεί το διαγωνισμό, μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης και ειδικότερα:

 

(1) Για τη δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία εάν υπάρχει. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία η δημοσίευση γίνεται, εκτός από τις δύο οικονομικές εφημερίδες και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας του νομού.

 

Διευκρινίζεται ότι ουσιώδη στοιχεία της περίληψης είναι τα εξής τουλάχιστον:

 

Ο τόπος και τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας, η ημερομηνία και ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών, σαφής συνοπτική περιγραφή της προμήθειας, η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, η εγγύηση συμμετοχής και προθεσμία, τυχόν ειδικοί όροι, τηλέφωνο και διεύθυνση υπηρεσίας και ημέρες και ώρες παροχής πληροφοριών.

 

(2) Για την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.

 

(3) Για την αποστολή της διακήρυξης στα διάφορα επιμελητήρια, συνδέσμους, πρεσβείες και στον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας.

 

(4) Για τη διάθεση της διακήρυξης στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της.

 

β) Πέραν από την παραπάνω δημοσίευση, περίληψη της διακήρυξης αποστέλλεται στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων (ECU) ποσό το οποίο ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος ή την αντίστοιχη αξία, ύστερα από ενδεχόμενη αναπροσαρμογή αρμοδίως του παραπάνω ποσού.

 

γ) Οι δήμοι και οι κοινότητες που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση προμήθειας με διαδικασία μέσω διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 και υπό της προϋποθέσεις που καθορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με προκήρυξη, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω περίπτωση.

 

δ) Οι δήμοι και οι κοινότητες που συνάπτουν σύμβαση ύστερα από διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό ή ύστερα από τη διαδικασία της προηγούμενης περιπτώσεις, γνωστοποιούν το αποτέλεσμα με σχετική ανακοίνωση. Επιτρέπεται να μη δημοσιεύονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης όταν η γνωστοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών θα εμπόδιζε την εφαρμογή νόμων, θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, θα μπορούσε να βλάψει θεμιτά εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή θα στρέβλωνε τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.

 

ε) Οι ανακοινώσεις διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις, που προβλέπονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, αποστέλλονται από το δήμο ή την κοινότητα, το ταχύτερο δυνατό και με τα καταλληλότερα μέσα και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όταν η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη από 200.000 ECU, εκτός του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού για τους κλειστούς διαγωνισμούς, οι ανακοινώσεις αποστέλλονται με τηλέτυπο, τηλεγράφημα ή τηλεαντιγραφικό μηχάνημα.

 

στ) Η ανακοίνωση που προβλέπονται στην ανωτέρω περίπτωση δ της παρούσας παραγράφου αποστέλλεται το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της οικείας σύμβασης.

 

ζ) Οι ανακοινώσεις διακηρύξεις και λοιπές γνωστοποιήσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

 

η) Οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύονται εν εκτάσει σ' αυτήν και στην τράπεζα δεδομένων TED στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Σύνοψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε ανακοίνωσης δημοσιεύεται στις λοιπές επίσημες γλώσσες των Κοινοτήτων, αλλά αυθεντικό είναι μόνο το κείμενο του πρωτοτύπου.

 

Η Υπηρεσία των Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δημοσιεύει τις ανακοινώσεις δώδεκα ημέρες το αργότερο μετά την αποστολή τους. Στην περίπτωση της συνοπτικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού για τους κλειστούς διαγωνισμούς, αυτή η προθεσμία μειώνεται σε πέντε ημέρες.

 

θ) Η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, ανακοίνωσης ή γνωστοποίησης στον ελληνικό τύπο δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της, όταν τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει σ' αυτή να αναφέρεται και η ημερομηνία της ανωτέρω αποστολής και δεν μπορεί να περιέχονται σ' αυτή πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι δήμοι και οι κοινότητες, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής.

 

2. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις δημοσίευσης περιλήψεων των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον μεν ελληνικό τύπο, βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις κοινότητες. Τα κείμενα της εν λόγω εφημερίδας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν μία σελίδα αυτής, δηλαδή 650 λέξεις περίπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.