Απόφαση 11389/93 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Υποδείγματα προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ανοικτές διαδικασίες

 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.

 

2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη των συμβάσεων.

β) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

 

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ) Πληροφορίες για την δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος ή και το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.

δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

4. Ταχθείσα, ενδεχομένως προθεσμία παράδοσης.

 

5. α) Όνομα και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθούν τα οικεία έγγραφα.

β) Προθεσμία υποβολής της αίτησης αυτής.

γ) Ενδεχομένως ύψος και τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση αυτών των εγγράφων.

 

6. α) Προθεσμία υποβολής των προσφορών.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές.

 

7. α) Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών.

 

8. Ενδεχομένως απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές εξασφαλίσεις.

 

9. Βασικοί όροι για τη χρηματοδότηση και πληρωμή ή και παραπομπή στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

 

10. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.

 

11. Αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχει το ελάχιστο των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ο προμηθευτής.

 

12. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται να διατηρεί την προσφορά του ανοικτή.

 

13. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης. Τυχόν άλλα κριτήρια, εκτός από τη χαμηλότερη τιμή, αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.

 

14. Λοιπές πληροφορίες.

 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Β. Κλειστές διαδικασίες

 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.

 

2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.

γ) Τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

 

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για τμήματα ή και για το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.

δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

4. Ταχθείσα, ενδεχομένως προθεσμία παράδοσης.

 

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.

 

6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

7. Προθεσμία υποβολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

 

8. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν πληρεί το ελάχιστο των απαιτουμένων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.

 

9. Κριτήρια για την κατακύρωση της σύμβασης εφόσον δεν αναφέρονται στην πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

 

10. Λοιπές πληροφορίες.

 

11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

12. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Γ. Διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων

 

1. Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τηλεγράφου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής.

 

2. α) Διαδικασία που επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης.

β) Ενδεχομένως, λόγοι προσφυγής στη συνοπτική διαδικασία.

γ) Ενδεχομένως, τύπος της σύμβασης για την οποία γίνεται η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών.

 

3. α) Τόπος παράδοσης.

β) Φύση και ποσότητα των ζητουμένων προϊόντων.

γ) Πληροφορίες για τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορές για μέρος ή και για το σύνολο των απαιτουμένων προμηθειών.

δ) Παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

4. Ταχθείσα, ενδεχομένως προθεσμία παράδοσης.

 

5. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί ο όμιλος των προμηθευτών στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση.

 

6. α) Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν οι αιτήσεις.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

7. Πληροφορίες σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση του προμηθευτή καθώς και αναγκαίες πληροφορίες και διατυπώσεις για να κριθεί αν συγκεντρώνει τις απαιτούμενες οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις.

 

8. Ενδεχομένως, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.

 

9. Ημερομηνία προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

10. Λοιπές πληροφορίες.

 

11. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

12. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Δ. Διαδικασίες προ - πληροφόρησης

 

1. Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

 

2. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητουμένων προϊόντων.

 

3. Προσωρινή ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης της ή των συμβάσεων (εφόσον είναι γνωστή).

 

4. Λοιπές πληροφορίες.

 

5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

 

6. Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Ε. Συναφθείσες συμβάσεις

 

1. Όνομα και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. α) Επιλεγείσα διαδικασία σύναψης των συμβάσεων.

 

β) Όσον αφορά τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον συντρέχει λόγος, αιτιολόγηση της προσφυγής στις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω πρόχειρου διαγωνισμού ή με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 23.

 

3. Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

4. Κριτήρια κατακύρωσης της σύμβασης.

 

5. Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν.

 

6. Όνομα και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, τέλεξ και τηλεφωτοαντιγραφικού μηχανήματος του ή των προμηθευτών.

 

7. Φύση και ποσότητα των παρεχομένων προϊόντων, ενδεχομένως, κατά προμηθευτή.

 

8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη / μεγίστη) που έχει (έχουν) καταβληθεί.

 

9. Λοιπές πληροφορίες.

 

10. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

11. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.

 

12. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.