Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τρόπος εκτελέσεως - προκηρύξεις - δημοσιεύσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου με βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφερομένη στη παράγραφος 4 του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νομιμότητας από το νομάρχη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

 

2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.

 

3. Κατά την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αναθέτουσες αρχές, εφαρμόζουν τις διαδικασίες που ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του προηγουμένου άρθρου, λαμβάνοντας σχετική απόφαση που υποβάλουν στον οικείο νομάρχη για έλεγχο νομιμότητας ως εξής:

 

α. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού σε αιτιολογημένες περιπτώσεις. Λόγο προσφυγής σ' αυτή τη διαδικασία μπορεί μεταξύ άλλων να συνιστά:

 

Η ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης και των εξόδων της διαδικασίας.
Η εξειδικευμένη φύση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της προμήθειας.

 

β. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων σε περίπτωση υποβολής μη κανονικών προσφορών στα πλαίσια ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή σε περίπτωση κατά την οποία οι προσφορές, κατά τους παραπάνω διαγωνισμούς, δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές βάσει των διατάξεων του παρόντος, κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.

 

Στις περιπτώσεις αυτές οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Γ του παραρτήματος Ι του παρόντος εφόσον το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας κατά τον χρόνο της δημοσίευσης της προκήρυξης είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ECU, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, εκτός εάν σ' αυτές τις διαδικασίες, μέσω διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους των αρχικών διαγωνισμών που έγιναν και επί πλέον κατά την προηγηθείσα κλειστή ή ανοικτή διαδικασία είχαν υποβάλει προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές προϋποθέσεις της διαδικασίας των διαγωνισμών αυτών.

 

Όταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας είναι μικρότερο των 2.000.000 ECU η ανωτέρω δημοσίευση δεν απαιτείται.

 

γ. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 

(1) Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοιχτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, αιτιολογημένη έκθεση. Στην περίπτωση που η αξία της προμήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη των 200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται και στην επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων.

 

(2) Όταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων προτύπων εφαρμογής και μελετών ή ανάπτυξης ή όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. Στην περίπτωση όμως παραγωγής ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο προϊόν ή την απόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης η διάταξη αυτή δεν ισχύει, εκτός εάν πρόκειται για προϋπολογιζόμενο ποσό προμήθειας μικρότερο των 200.000 ECU, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας.

 

(3) Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που αφορούν στην προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια είδη μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή.

 

(4) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς.

 

Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.

 

(5) Για τις συμπληρωματικές προμήθειες που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση κανονικών προμηθειών ή εγκαταστάσεων ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει υλικό με διαφορετικό τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη.

 

(6) Όταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας με βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη ή όταν αυτό απαιτούν βασικά συμφέροντα της ασφάλειας του Κράτους.

 

δ. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη διαδικασία διενέργειας προμήθειας με διαπραγμάτευση, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού.

 

4. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν με ανοικτή διαδικασία στην ανάθεση των συμβάσεων προμηθειών.

 

5. Στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας μέσω διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές αιτιολογούν στη σχετική απόφασή τους την προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και αναφέρουν σ' αυτή τουλάχιστον τον τίτλο και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, την αξία, την ποσότητα και τη φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής, τον αριθμό των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε τον αριθμό των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Όσον αφορά τις διαδικασίες μέσω διαπραγματεύσεων, η σχετική απόφαση αναφέρει τις περιστάσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, δεόντως αιτιολογημένες, που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτές τις διαδικασίες.

 

Η απόφαση αυτή ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, εφόσον τα ζητήσει.

 

6. Στις περιπτώσεις ανοικτού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

α) Το είδος του διαγωνισμού.

 

β) Το είδος, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών, τυχόν παρέκκλιση από τη χρησιμοποίηση προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, καθώς και την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών.

 

γ) Τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των υλικών και τις τυχόν δοκιμασίες που θα απαιτηθούν όπως αυτές ειδικότερα έχουν καθορισθεί στις οικείες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τον χρόνο παραλαβής τους.

 

δ) Το όνομα, τη διεύθυνση, τον αρμόδιο υπάλληλο, τον αριθμό τηλεφώνου, την τηλεγραφική διεύθυνση και τον αριθμό τηλετύπου της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, από την οποία μπορεί να ζητηθούν τα σχετικά έγγραφα, την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ενεργήσουν οι ενδιαφερόμενοι και το ποσό που τυχόν χρειάζεται να καταβληθεί για την χορήγηση των εγγράφων αυτών καθώς και τους όρους πληρωμής του ποσού αυτού.

 

ε) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τις ημερομηνίες, ώρα και τόπο αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται.

 

στ) Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής.

 

ζ) Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα καθώς και τον χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν τυχόν ζητούνται.

 

η) Την πηγή της χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής.

 

θ) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων τα οποία η ενδιαφερόμενη υπηρεσία απαιτεί από τους προμηθευτές.

 

ι) Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά καθορίζονται και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της προσφοράς.

 

ι)α) Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την υπηρεσία του εδαφίου δ της παραγράφου αυτής, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και την γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.

 

ι)β) Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την παραπάνω υπηρεσία, αφού τα ανωτέρω απαιτούνται.

 

ι)γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών.

 

ι)δ) Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τμήματος εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος.

 

Όταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ECU εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, η διακήρυξη θα πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Α του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

 

7. Στις περιπτώσεις κλειστού διαγωνισμού, η διακήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου 6 του άρθρου τούτου, εκτός των στοιχείων των εδαφίων ι)α και ι)γ.

 

β) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής, την προθεσμία για την υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

γ) Την ημερομηνία μέχρι την οποία θα αποσταλούν από την ενδιαφερόμενη υπηρεσία οι προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών.

 

Όταν το προϋπολογιζόμενο ποσό της προμήθειας είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 200.000 ECU εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας, η διακήρυξη θα πρέπει να συντάσσεται κατά το υπόδειγμα της περίπτωσης Β του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

 

8. Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών κατά τον κλειστό διαγωνισμό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 

α) Τη προθεσμία για την υποβολή των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί.

 

β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, τα πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης.

 

γ) Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών. Με την πρόσκληση αποστέλλεται σ' αυτούς που επιλέχθηκαν για υποβολή προσφορών και η σχετική διακήρυξη, μαζί με όλα τα συμπληρωματικά της διακήρυξης έγγραφα και στοιχεία.

 

9. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται 6 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε αυτή μπορεί να ορισθεί για την υποβολή προσφορών.

 

10. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις πρόχειρου διαγωνισμού, που διενεργείται πάντοτε κατά τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 16 του νόμου 1797/1988, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 23 και 46 του παρόντος κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.