Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές ώστε τα υλικά αυτά να εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.

 

3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων προμηθειών τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το αντικείμενο της διακήρυξης ή της σύμβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπους ορισμένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις λέξεις η αντίστοιχο και εφόσον το αντικείμενο της σύμβασης δεν μπορεί να περιγράφει διαφορετικά με προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόμενους.

 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλην αρμόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της οικείας νοσηλείας, με παραπομπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών ή στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία αυτή, ο νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν στο νομό.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού εγκρίνονται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο κοινότητας.

 

Πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού απαιτείται προηγουμένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές.

 

5. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα αναφερόμενα στο τέλος του πρώτου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου:

 

α) Εάν τα πρότυπα δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη για το πως εξακριβώνονται αν τα προϊόντα είναι σύμφωνα με αυτά ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί αν ένα προϊόν είναι επαρκώς σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα,

 

β) αν η εφαρμογή, των αναφερομένων στο τέλος του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου αντίκειται στην εφαρμογή της οδηγίας 1986/361/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24-06-1986, για το πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού ή της 1987/95/ΕΟΚ του αυτού Συμβουλίου της 22-11-1986, για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών ή σε άλλα Κοινοτικά μέτρα σε συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων,

 

γ) Εάν η χρήση των προτύπων αυτών θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προβεί σε προμήθειες υλικών ασύμβατων με τις εν χρήσει εγκαταστάσεις ή που συνεπάγονται δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια σαφώς καθορισμένης στρατηγικής με προοπτική υιοθέτησης, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, ευρωπαϊκών προτύπων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών,

 

δ) εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και εφόσον δεν θα ήταν σκόπιμη ή χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων.

 

6. Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες προσφεύγουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αναφέρουν εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στη διακήρυξη, οι οποίες δημοσιεύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, τους λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την ενέργεια. Τους αυτούς λόγους αναφέρουν οπωσδήποτε και στα εσωτερικά τους έγγραφα και παρέχουν σχετικές πληροφορίες στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον τους ζητηθούν, για τις περιπτώσεις των προμηθειών που είναι δαπάνης ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU.

 

7. Εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να καθορίζονται, με την επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναμίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών προδιαγραφών, με παραπομπή σε άλλα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνεται παραπομπή κατά σειρά προτιμήσεως:

 

α) Στα ελληνικά πρότυπα τα οποία βασίζονται σε διεθνή πρότυπα που έχουν αναγνωριστεί στην Ελλάδα,

 

β) Στα λοιπά ελληνικά πρότυπα,

 

γ) Σε οποιαδήποτε άλλα πρότυπα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.