Απόφαση 11389/93 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση - Πρόχειρος διαγωνισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου ζ της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες που εμπίπτουν στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/1989.

 

2. Προκειμένου να διενεργηθεί προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνης ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των 750.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

 

3. Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω.

 

4. Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό μπορεί να γίνει έπειτα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας περί της διενέργειάς του, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εκείνο που ορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988 όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

 

5. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της περίληψης της διακηρύξεως σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργειά του.

 

6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.