Απόφαση 11389/93

Απόφαση 11389/1993: Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11389/1993: Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 185/Β/1993), 23-03-1993.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

β. Του άρθρου 11 του νόμου 1797/1988 Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 164/Α/1988) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2000/1991 Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

γ. Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου [Ν] 2000/1991.

 

δ. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 105/1989 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών Προμηθευτών προς το Κοινοτικό Δίκαιο κ.λ.π. (ΦΕΚ 45/Α/1989).

 

ε. Τις διατάξεις της οδηγίας 1988/295/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 22-03-1988 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σελίδες Ι.127/1 έως 14).

 

στ. Την κοινή υπουργική απόφαση Π1/620/1992 (ΦΕΚ 352/Β/1992) των Υφυπουργών Εμπορίου και Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των χρηματικών ποσών του άρθρου 3 παράγραφος 16 του νόμου 1797/1988, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Αρμόδια όργανα - ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Διαγωνισμοί - αξιολόγηση - συμβάσεις

 

Άρθρο 3: Τρόπος εκτελέσεως - προκηρύξεις - δημοσιεύσεις

Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5: Κανόνες δημοσιότητας

Άρθρο 6: Γλώσσα

Άρθρο 7: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Άρθρο 8: Ενώσεις προμηθευτών

Άρθρο 9: Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς

Άρθρο 10: Προθεσμίες διαγωνισμών

Άρθρο 11: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Άρθρο 12: Προσφορές

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 14: Αντιπροσφορές

Άρθρο 15: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

Άρθρο 16: Προσφερόμενη τιμή

Άρθρο 17: Αναπροσαρμογή τιμών

Άρθρο 18: Προέλευση των προσφερόμενων υλικών

Άρθρο 19: Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

Άρθρο 20: Αξιολόγηση προσφορών

Άρθρο 21: Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού

Άρθρο 22: Συνέχιση διαγωνισμού

Άρθρο 23: Διαδικασία με διαπραγμάτευση ή απευθείας ανάθεση - Πρόχειρος διαγωνισμός

Άρθρο 24: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης

Άρθρο 25: Συμβάσεις

Άρθρο 26: Εγγυήσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Εκτέλεση προμηθειών

 

Άρθρο 27: Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών

Άρθρο 28: Παραλαβή υλικών

Άρθρο 29: Χρόνος παραλαβής υλικών

Άρθρο 30: Ναύλωση - ασφάλιση

Άρθρο 31: Ανακοίνωση φόρτωσης

Άρθρο 32: Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό

Άρθρο 33: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση

Άρθρο 34: Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση

Άρθρο 35: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

Άρθρο 36: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό

Άρθρο 37: Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εξωτερικό

Άρθρο 38: Δείγματα - δειγματοληψία - εργαστηριακές εξετάσεις

Άρθρο 39: Ανωτέρα βία

Άρθρο 40: Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης

 

Κεφάλαιο Δ: Ανάδειξη προμηθευτών από τις νομαρχίες

 

Άρθρο 41: Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών

Άρθρο 42: Υπολογισμός ποσοστού έκπτωσης

Άρθρο 43: Ειδικές ρυθμίσεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Άρθρο 44: Θεώρηση τιμολογίων

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 46: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων φορέων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 48: Παράρτημα

Άρθρο 49: Κάλυψη δαπάνης - έναρξη ισχύος δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Παράρτημα Ι: Υποδείγματα προκήρυξης διαγωνισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-03-1993

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.