Απόφαση 2825/79

Απόφαση 2825/1979: Περί καθορισμού δικαιολογητικών που απαιτούνται για χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, καθώς και των προσωρινών αδειών λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2825/1979: Περί καθορισμού δικαιολογητικών που απαιτούνται για χορήγηση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, καθώς και των προσωρινών αδειών λειτουργίας, (ΦΕΚ 922/Β/1979), 12-10-1979.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 692/1979 περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, (ΦΕΚ 204/Α/1979), αποφασίζομεν:

 

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως και αδειών λειτουργίας, καθώς και των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αναφερομένων στο θέμα επιχειρήσεων, ως κατωτέρω:

 

Α. Για έκδοση άδειας ιδρύσεως:

 

1. Αίτηση που ν' αναγράφει την επωνυμία της επιχειρήσεως, την έδρα, τον αριθμό των κρεβατιών και το συγκεκριμένο σκοπό της επιχειρήσεως (περίθαλψη ηλικιωμένων ή περίθαλψη ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία).

 

2. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, στο οποίο να εμφανίζεται:

 

α) Η ακριβής θέση και οι διαστάσεις του οικοπέδου, πάνω στο οποίο βρίσκεται ή πρόκειται να ανεγερθεί το κτίριο στο οποίο θα στεγασθεί η υπό ίδρυση επιχείρηση.

β) Το οικοδομικό τετράγωνο, στο οποίο περιλαμβάνεται το οικόπεδο.

γ) Οι δρόμοι που περιβάλλουν το οικοδομικό τετράγωνο και το πλάτος τους που είναι εγκεκριμένο.

δ) Η θέση του κτιρίου στο οικόπεδο.

ε) Η κατεύθυνση του βορρά.

στ) Όταν πρόκειται για έκταση που είναι έξω από οικισμό απαιτείται να εμφανίζεται η θέση της σε σχέση με το σχέδιο πόλεως που υφίσταται.

 

3. Σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 θεωρημένα από το οικείο Πολεοδομικό Γραφείο που να περιλαμβάνουν:

 

α) Όλες τις κατόψεις του κτιρίου, όπου θα σημειώνονται οι διαστάσεις των χώρων, ο προορισμός του καθενός απ' αυτούς και η θέση των επίπλων και του εξοπλισμού των χωρών αυτών.

 

β) Οι όψεις του κτιρίου που ν' ανταποκρίνονται πλήρως προς τις κατόψεις του.

 

γ) Δύο τουλάχιστον κατακόρυφες τομές του κτιρίου που να εμφανίζουν τον αριθμό των ορόφων και τη στάθμη του δαπέδου τους σε σχέση με καθορισμένη υψομετρική αφετηρία.

 

4. Επεξηγηματική, σε δύο αντίγραφα, έκθεση του μηχανικού που εκτός των άλλων να περιλαμβάνει:

 

α) Την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της περιοχής.

β) Την δυνατότητα και την επάρκεια υδρεύσεως, φωτισμού, τηλεφωνικής συνδέσεως και αποχετεύσεως.

γ) Την κατάστασιν των οδών προσπελάσεως και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

δ) Τον τρόπο θερμικής, υδραυλικής και ηχητικής μονώσεως του κτιρίου.

ε) Το είδος της επιστρώσεως των δαπέδων και επικαλύψεων.

στ) Τον τρόπο διαχωρισμού των κατηγοριών περιθαλπόμενων, σε περίπτωση μικτής επιχειρήσεως.

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, συνταγμένη κατά το νομοθετικό διάταγμα 105/1969, ότι το γήπεδο της επιχειρήσεως που πρόκειται να συσταθεί, απέχει περισσότερο από 300 m από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, από θορυβώδη εργοστάσια και λοιπές ανθυγιεινές ή οχληρές εγκαταστάσεις (χώροι διαθέσεως απορριμμάτων, ποιμνιοστάσια, σφαγεία, χοιροστάσια, βουστάσια κ.λ.π.).

 

6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ιδρύσεως ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα, ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαιρέσεως, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφήσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως, κιβδηλείας, παραχαράξεως και παραβάσεως των διατάξεων, περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη ή δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

7. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας, εις διπλούν, διαβιβάζονται δε στη συνέχεια στη Διεύθυνση Προστασίας Υπερηλίκων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών μαζί με έκθεση αυτοψίας της αρμοδίας Επιτροπής ότι το γήπεδο της επιχειρήσεως συγκεντρώνει τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 692/1979 και με αιτιολογημένη πρόταση για την έκδοση ή μη της αδείας ιδρύσεως, της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 877/1979.

 

Β. Για έκδοση άδειας λειτουργίας:

 

1. Αίτηση του προσώπου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, που θα μνημονεύσει τον αριθμό της άδειας που χορηγήθηκε για την ίδρυση και το σκοπό και επωνυμία της επιχειρήσεως.

 

2. Δικαιολογητικά του ή των υπευθύνων ιατρών, ήτοι:

 

α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση, γραμμένη σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 105/1969, του προτεινομένου ιατρού, ότι αναλαμβάνει την επιστημονική ευθύνη στην επιχείρηση.

 

3. Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

4. Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στην Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, με απόφαση του Νομάρχου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 όπως τούτο αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 877/1979, ότι η επιχείρηση συγκεντρώνει τους όρους και προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος 692/1979 και της αδείας ιδρύσεως που εκδόθηκε κατά την προηγουμένη παράγραφο Α6.

 

Η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Γ. Για την έκδοση των προσωρινών αδειών λειτουργίας:

 

1. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν μέχρι τις 20-03-1979 και παρείχαν, με σκοπό το κέρδος, περίθαλψη σε ηλικιωμένα ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πάσχοντα άτομα, χωρίς άδεια, δύναται να χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας με απόφαση του Νομάρχου, με την οποία τάσσεται προθεσμία αποκλειστική όχι μεταγενέστερη από την 03-09-1981 (24μηνο από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 692/1979 για προσαρμογή των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, προς τις προδιαγραφές που ορίζει το προεδρικό διάταγμα 692/1979 ή για να εξασφαλίσουν τη μεταφορά και λειτουργία των επιχειρήσεων σε καταλλήλους χώρους.

 

2. Η απόφαση του Νομάρχου, περί της χορηγήσεως της προσωρινής αδείας λειτουργίας, εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου Β4 ανωτέρω, στην οποία να βεβαιώνεται ότι πληρούνται ανεκτά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 692/1979 γενικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους περιθαλπόμενους.

 

3. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί μέχρι της 20-03-1979 σε επιχειρήσεις που παρέχουν, με σκοπό το κέρδος, περίθαλψη σε ηλικιωμένα και από κινητική αναπηρία ανιάτως πάσχοντα άτομα,εξομοιώνονται προς τις προσωρινές και ισχύουν αποκλειστικά μέχρι της 03-09-1981, οι δε επιχειρήσεις αυτές, υποχρεώνονται να προσαρμοσθούν προς τους καθοριζόμενους με το προεδρικό διάταγμα 692/1979 όρους και προϋποθέσεις μέσα στην προθεσμία αυτή.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 13-09-1979

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.