Προεδρικό διάταγμα 692/79 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Θέση εγκατάστασης επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις περιθάλψεως ηλικιωμένων ατόμων δύναται να ιδρύονται εντός πόλεων ή εις περιοχές εκτός πόλεων εξυπηρετούμενες όμως δι' επαρκούς συγκοινωνίας. Επιχειρήσεις περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων εγκαθίστανται μόνον εις περιοχές ένθα ισχύει το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα δομήσεως και εξυπηρετούνται υπό επαρκούς συγκοινωνίας. Εις αμφοτέρας τις περιπτώσεις απαγορεύεται η εγκατάστασις επιχειρήσεων εντός οικοδομής έστω και καταλλήλως διαρρυθμιζόμενης, εφ' όσον διαμερίσματα της οικοδομής αυτής χρησιμοποιούνται δι' έτερον σκοπόν.

 

2. Το γήπεδον εκάστης επιχειρήσεως δέον να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης, θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις χαρακτηριζόμενες ως τοιαύτας υπό της Επιτροπής του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972 ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 2 του νόμου 877/1979, συμφώνως προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να εξυπηρετείται υπό δικτύων παροχής ποσίμου ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου.

 

3. Εκάστη επιχείρησις προβλεπομένη υπό του παρόντος υποχρεούται όπως διαμορφώνει τον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου της, πλην των χρησιμοποιουμένων ως υπηρεσιακών διόδων τμημάτων αυτού, εις χώρο πρασίνου. Επί του χώρου τούτου και των προς αυτόν προσπελάσεων απαγορεύεται η εναποθήκευση ή εναπόθεσις αντικειμένων, υλικών ή απορριμμάτων.

 

4. Προκειμένου περί ακαλύπτων χώρων οικοπέδων του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως, ο περί ου η προηγουμένη παράγραφος χώρος πρασίνου θα διαρρυθμίζεται καταλλήλως δια την ασφαλή κυκλοφορία και άνετη εις αυτόν παραμονή των περιθαλπόμενων.

 

5. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις περιθάλψεως εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων, εγκαθιστάμενες επί οικοπέδου του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος, δέον να διαθέτουν ακάλυπτο χώρο τουλάχιστον 5 m2 ανά κλίνη δια τις 50 πρώτες κλίνες, 4 m2 ανά κλίνη, δια τις πλέον των 50 και μέχρις 100 κλινών και 3 m2 ανά κλίνη δια τις πλέον των 100 κλινών.

 

6. Επιχειρήσεις προβλεπόμενες υπό του παρόντος δέον να διαθέτουν δύο εισόδους κυρία και δευτερεύουσα μία των οποίων να οδηγεί προς τους ακάλυπτους χώρους του κτιρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 15 της υπ' αριθμού οίκοθεν [Α] Π4Β/4690/1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 833/Β/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.