Νόμος 2081/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οικονομικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:

 

α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη των συνδρομών παραγράφεται με την πάροδο δέκα (10) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου για την καταβολή ή το διακανονισμό των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκε.

 

Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων, πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

 

Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται για την ενίσχυση των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων.

 

Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τα αποδεικτικά στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

Ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων διατίθεται με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων, σε Ομοσπονδίες και Σωματεία που είναι μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων επαγγελματικών οργανώσεων.

 

Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, που αποδεικνύεται η κατάθεση των ανωτέρω ποσών για την προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση.

 

β. Τα τέλη καταχώρησης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, καθώς και τα τέλη ελέγχου και θεώρησης του δικαιώματος χρήσης των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων.

 

γ. Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών των μελών στο Εμπορικό Μητρώο και άλλα έσοδα από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή άλλο Μητρώο που τυχόν τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.

 

δ. Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών, αδειών ή άλλων εγγράφων, καθώς και τα δικαιώματα από τη διεξαγωγή διαιτησίας και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας.

 

ε. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων διεθνών οργανισμών, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

 

Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες.

 

στ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε μορφής.

 

ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

2. Συνδρομές: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθώς και το ύψος των λοιπών δικαιωμάτων και τελών. Με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να διακανονίζεται σε δόσεις η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών, βεβαιωμένων ή μη, από παρελθούσες χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 100 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

3. Είσπραξη συνδρομών: Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής, να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

4. Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιμελητήρια οφείλουν να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα μέλη τους, που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

 

Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών τους και για κάθε τρίτο, που αποκτά δικαιώματα από μέλος του Επιμελητηρίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

5. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικητικής επιτροπής, ως και των μελών και των υπαλλήλων του επιμελητηρίου καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζονται τα έξοδα παράστασης του προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής αυτού. Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου Επιμελητηρίου. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν μόνιμη κατοικία σε νησιωτικές περιοχές, εκτός της έδρας του Επιμελητηρίου, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους στην έδρα του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο B του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 

6. Αποζημίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόματα: Στο μόνιμο προσωπικό των Επιμελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών, εφόσον ο συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία δέκα (10) ετών σε Επιμελητήρια. Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καταβάλλεται επιπλέον ένας μηνιαίος μισθός. Ως πρόσθετη υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται και η υπηρεσία που υπερβαίνει το ήμισυ της πενταετίας. Η αποζημίωση που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια καταβάλλεται και σε όσους απολύονται λόγω κατάργησης θέσης ή πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και στην περίπτωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. Αν αποβιώσει ο δικαιούχος, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ' ισομοιρία στον ή στη σύζυγο που επιζεί και στα τέκνα του μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους και πέρα από το έτος αυτό, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας. Αν ελλείπουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η αποζημίωση καταβάλλεται κατ' ισομοιρία στους γονείς, εφόσον αυτοί αποτελούσαν προστατευόμενα μέλη του θανόντος. Στο προσωπικό των Επιμελητηρίων μπορεί να χορηγούνται, με απόφαση της οικείας διοικητικής επιτροπής, προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις ταμιευτηρίου. Στο πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες και καθαρίστριες, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο στολή υπηρεσίας. Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.

 

7. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.

 

Ο προϋπολογισμός κάθε οικονομικού έτους συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται, για τελική έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή.

 

Τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων οφείλουν να συντάσσουν έως τις 30 Απριλίου ισολογισμό χρήσης, που ελέγχεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές. Το σχετικό Φύλλο Ελέγχου εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή του, υποβάλλεται για τελική έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αναρτάται στο σύστημα Διαύγεια.

 

Τα Επιμελητήρια υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις που αφορούν το λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

Τα Επιμελητήρια που έχουν συστήσει ή συμμετάσχει σε εταιρείες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου οφείλουν να συντάσσουν ενιαίες καταστάσεις οικονομικών στοιχείων, οι οποίες απεικονίζονται στον ενιαίο ισολογισμό τους.

 

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Η έναρξη εφαρμογής της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 01-01-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 97 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

8. Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 97 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

9. Συνδρομή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου: Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 99 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.