Νόμος 2647/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου του βαθμού.

 

1) Η εφαρμογή διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία (Αστικό διατάξεις 6/1996 (ΦΕΚ 1028/Β/1996) και 3/1996 (ΦΕΚ 15/Β/1996), άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1B/2000/1995 και άρθρο 417 του Ποινικού Κώδικα, (ΦΕΚ 343/Β/1995)).

 

2) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών παιδειών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (αναγκαστικός νόμος 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940), νόμος 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), προεδρικό διάταγμα 180/1979 (ΦΕΚ 175/Α/1979) όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις).

 

3) Ο έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 34 του νόμου [Ν] 2094/1992 Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 182/Α/1992)).

 

4) Ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς (άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992)).

 

5) Η ρύθμιση κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα τροχονόμων (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992)).

 

6) Ο έλεγχος εκπομπών ρύπων, θορύβων κ.λ.π. από οχήματα (άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992)).

 

7) Ο έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο (άρθρο 47 του νόμου [Ν] 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992)).

 

8) Η εφαρμογή Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές (νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και προεδρικό διάταγμα της 13-04-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929)).

 

9) Η επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (άρθρο 116 του προεδρικού διατάγματος 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α/1981)).

 

10) Ο έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, καθώς και εμπορικών καταστημάτων (άρθρα 23, 24 και 46 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), άρθρο 8 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994), άρθρο 14 παράγραφος 2 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994) και Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/22/19-ΙΒ/1994 (ΦΕΚ 724/Β/1994), όπως τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1011/22/19ΚΘ/1995 (ΦΕΚ 1055/Β/1995)).

 

11) Η αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές άρθρο 41 παράγραφος 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 816/Β/1965), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίηση Υλικών Φ21/21/1473/1972 (ΦΕΚ 324/Β/1972)).

 

12) Η επιθεώρηση αμαξωμάτων κοντινών ως προς την εμφάνισή τους (απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/1995 (ΦΕΚ 786/Β/1995)).

 

13) Ο έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λ.π.) (νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993)).

 

14) Η προστασία σπηλαίων (απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος [Α] 34593/1983 (ΦΕΚ 3988/Β/1983) σε συνδυασμό με Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] ΓΝΟΣ/57263/1994 (ΦΕΚ 894/Β/1994)).

 

15) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 866/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966), νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) και άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995)).

 

16) Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (Υγειονομική Διάταξη [Π] Α5/696/1963 (ΦΕΚ 243/Β/1963)).

 

17) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 171/Α/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α/1980), το άρθρο 54 παράγραφος 4 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984), το άρθρο 26 παράγραφος 4 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) και άρθρο 6 εδάφιο τρίτο του νόμου 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α/1990) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 12 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994) σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημάτων).

 

18) Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου [Α] Κ1/2113/1995 (ΦΕΚ 786/Β/1995) και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου [Α] Α-2/6813/1995 (ΦΕΚ 1085/Β/1995)).

 

19) Η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (Αστυνομική Διάταξη 1023/2/34 α/1/1994 (ΦΕΚ 178/Β/1994)).

 

20) Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση (άρθρο 32 του νόμου [Ν] 1516/1985 (ΦΕΚ 20/Α/1985) και άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995)).

 

21) Η θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (άρθρο 14 της 503007/1976 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 1652/1966 (ΦΕΚ 167/Α/1966) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση [Α] 1947/1994 (ΦΕΚ 846/Β/1994)).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης ορίζεται ο χρόνος έναρξης της άσκησης από τη Δημοτική Αστυνομία των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 1 μέχρι και 16 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2647/1998. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αστυνομικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.