Νόμος 2948/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Συναφείς ρυθμίσεις με θέματα δημοσίων εσόδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 2065/1992, όπως η περίπτωση αυτή τέθηκε μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997), η φράση πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές ή πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση πάνω από εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ ή πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

2.α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2523/1997, η φράση το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

β. Στην περίπτωση α' και την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2523/1997, η φράση τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

 

γ. Στην περίπτωση β' και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2523/1997, η φράση τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ.

 

δ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2523/1, η φράση και τα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση και τα δεκατέσσερις χιλιάδες (14.000) ευρώ.

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 2065/1992, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 22 του νόμου 2523/1997 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του νόμου 2579/1998, η φράση τις τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές αντικαθίσταται από τη φράση τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

4. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2648/1998 η φράση τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και στην περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου η φράση τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές και μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2648/1998, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2753/1999, η φράση των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.. αντικαθίσταται από τη φράση των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

 

6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 του νόμου 2648/1998 η φράση των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74).

 

7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2648/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η αίτηση για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο, εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο υπέρ του Δημοσίου ως εξής: αξίας δεκαπέντε (15) ευρώ για ποσό οφειλής μέχρι τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, αυξανόμενο, αναλογικώς, κατά δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε επιπλέον ποσό οφειλής τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εννιακοσίων (900) ευρώ, που αποτελεί και το ανώτατο προβλεπόμενο όριο αξίας παραβόλου.}

 

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 22 του νόμου 2523/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του νόμου 2648/1998, η φράση των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών αντικαθίσταται από τη φράση των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων (147.000) ευρώ.

 

9.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 των άρθρων 45 και 50 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), η φράση των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04).

 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 2873/2000, η φράση των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47).

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2892/2001, η φράση των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών αντικαθίσταται με τη φράση των πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (58,69).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.