Νόμος 3052/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα φορολογικών ελέγχων και άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) καταργούνται.

 

2. Οι μειώσεις πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 67 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955 (ΦΕΚ 214/Α/1955), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 2214/1994, ισχύουν ανάλογα και επί διαφορών φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων που αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-1992 έως 31-12-1993 ή παρακρατούμενους φόρους από 01-01-1993 έως και 30-06-1994, αντίστοιχα, εφόσον επέρχεται συνολικός διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός.

 

3. Για τη θεώρηση από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της απαιτούμενης βεβαίωσης για την ηλεκτροδότηση οικοδομής, κατατίθεται φάκελος με σχετική δήλωση από τον ιδιοκτήτη ή την επιχείρηση κατασκευής και πώλησης οικοδομών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) και από τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), όπως ισχύουν. Η δήλωση αυτή καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο ηλεκτροδότησης ακινήτων. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με την υποβολή της δήλωσης και του οικείου φακέλου προβαίνει άμεσα στη θεώρηση της βεβαίωσης με την αναγραφή σε αυτή του αριθμού καταχώρησης της δήλωσης στο οικείο βιβλίο ηλεκτροδότησης ακινήτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου των σχετικών υποθέσεων.

 

4. Οφειλές από δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις γουνοποιίας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων, που είναι εγκατεστημένες στους Νομούς Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στις τράπεζες μέχρι 30-06-1999, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στο λογαριασμό του Δημοσίου Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου εξοφλούνται ως ακολούθως:

 

Α. ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Οι οφειλές εξοφλούνται με καταβολή:

 

Α1. 20% των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι 30.000.000 δραχμές (ευρώ 88.041,09) και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

Α2. 25% των βεβαιωμένων οφειλών από 30.000.001 δραχμές (ευρώ 88.041,09) μέχρι 100.000.000 δραχμές (ευρώ 293.470,29) και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

A3. 30% των βεβαιωμένων οφειλών από 100.000.001 δραχμές (ευρώ 293.470,29) και άνω και 50% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Οι οφειλές εξοφλούνται με καταβολή:

 

Β1. 50% των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι 30.000.000 δραχμές (ευρώ 88.041,09) και 100% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

Β2. 60% των βεβαιωμένων οφειλών από 30.000.001 δραχμές (ευρώ 88.041,09) μέχρι 100.000.000 δραχμές (ευρώ 293.470,29) και 100% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

Β3. 70% των βεβαιωμένων οφειλών από 100.000.001 δραχμές (ευρώ 293.470,29) και άνω και 100% των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτές.

 

Τα προκύπτοντα κατά τα ανωτέρω ποσά οφειλών καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:

 

α) το 20% με την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

 

β) το 40% μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του έκτου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου και

 

γ) το υπόλοιπο 40% μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του ένατου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

Ο υπολογισμός των προς καταβολή οφειλών στα ανωτέρω ποσοστά γίνεται επί του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού οφειλών, προκειμένου να αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από τους οφειλέτες.

 

Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί επιπλέον των ποσών που προκύπτουν από τον προαναφερόμενο τρόπο εξόφλησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που οι οφειλέτες δεν είναι συνεπείς, η ρύθμιση ανατρέπεται και οι οφειλές εξοφλούνται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Έργων, με όλες τις συνέπειες.

 

Ως ανενεργές θεωρούνται οι επιχειρήσεις που από 01-01-2000 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία αγορά ή πώληση και επιπλέον το καθαρό εισόδημα, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2001 και επομένων των επιχειρήσεων αυτών, οποιασδήποτε μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, πρόσωπα παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2238/1994, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή Ανώνυμες Εταιρείες), καθώς και των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομική επιχείρηση ή είναι μέλη των παραπάνω εταιριών ή Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ή μέτοχοι Ανώνυμων Εταιρειών, δεν υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές (17.608,22 ευρώ) ή η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές (146.735,14 ευρώ) ή το ακίνητο χρησιμοποιείται σαν πρώτη κατοικία.

 

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Δ16 και Δ25 είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην υλοποίηση της ρύθμισης που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

5. Οι περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 1Β του άρθρου 95 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα απομισχομένων φύλλων καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, εκτός από το ακροστόμιο καλαμάκι, όσον αφορά τα πούρα με ακροστόμιο καλαμάκι, και ένα υποπερίβλημα και τα δύο από ανασχηματισμένο (αναγεννημένο) καπνό, όταν το βάρος της μονάδας, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του τμήματος που εισέρχεται στο στόμα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 1,2 γραμμαρίων και όπου το περιτύλιγμα προσαρμόζεται σε σπειροειδές σχήμα με οξεία γωνία τουλάχιστον 30 μοιρών στον άξονα κατά μήκος του πούρου.

 

δ) Οι κύλινδροι καπνού με τεμαχισμένο μείγμα απομισχομένων φύλλων καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, από ανασχηματισμένο (αναγεννημένο) καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, εκτός από το ακροστόμιο καλαμάκι, όσον αφορά τα πούρα με ακροστόμιο καλαμάκι, όταν το βάρος της μονάδας, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου ή του τμήματος που εισέρχεται στο στόμα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 2,3 γραμμαρίων και όπου η περίμετρος σε πάνω από ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους είναι ίση ή μεγαλύτερη των 34 χιλιοστομέτρων.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 του άρθρου 97 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην τιμή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 57,5%, με ελάχιστο ποσό είσπραξης, από 01-01-2005 τα 60 ευρώ και από 01-01-2008 τα 64 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.}

 

7. Οι περιπτώσεις α' και β' του τίτλου Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Επιβατικά δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες

 

Κατηγορία

Κινητήρας (cc)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

51 - 300

13

Β'

301 - 785

33

Γ'

786 - 1.357

81

Δ'

1.358 - 1.928

146

Ε'

1.929 - 2.357

323

ΣΤ'

2.358 και άνω

420

 

Για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 81 ευρώ.

 

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον αναγκαστικού νόμου [Ν] 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α/1967). Επίσης, περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

 

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος (kg)

Τέλη κυκλοφορίας (€)

Α'

έως 1.500

51

Β'

1.501 - 3.500

73

Γ'

3.501 - 10.000

205

Δ'

10.001 - 20.000

410

Ε'

20.001 - 30.000

645

ΣΤ'

30.001 - 40.000

909

Ζ'

40.001 και άνω

1.027

 

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ}

 

8. Η προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), και της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001) είναι εμπρόθεσμη εφόσον γίνει από 01-11 μέχρι 31-12 του προηγούμενου έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν για ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2003 και επομένων. Από 01-01-2003 με το ειδικό σήμα μπορεί να κυκλοφορεί το όχημα εντός του έτους για το οποίο εκδίδεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο Ε7 του άρθρου Ε του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

9. Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διώκονται αν και ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας με πράξεις που ανάγονται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και ιδιαίτερα αν πέραν νόμιμη και προσδοκώμενη ωφέλεια του Δημόσιου από την επιδίωξη προσδιορισμού φορολογητέας ύλης, τον καταλογισμό, τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογούντων φόρων και προστίμων χάριν του δημοσίου συμφέροντος, παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η κύρια ανάκριση δεν μπορεί να θεωρηθεί περατωμένη αν δεν υπάρχει πόρισμα ειδικού ελέγχου εντεταλμένου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που διεξάγεται υποχρεωτικά και διαβιβάζεται στον αρμόδιο ανακριτή εντός τριμήνου από της γνωστοποίησης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διενέργειας ανακρίσεως επί της υπόθεσης. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για τις εκκρεμείς σε οποιονδήποτε βαθμό ποινικές δίκες κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

10. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργάνων τους ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις.

 

11. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται πέμπτο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στο κοινωφελές ίδρυμα ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΤΡΙΤΣΗ εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) σχετικά με την έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΊΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡIΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

 

12. Οι συνιστώμενες από επιτηδευματίες κοινοπραξίες για την εκτέλεση χορηγικών προγραμμάτων προς την Ανώνυμη Εταιρεία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 λογίζονται και ως κοινοπραξίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (προεδρικό διάταγμα 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992)), ανεξάρτητα της ύπαρξης των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 186/1992.

 

13. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων, υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις 08-07-2002.

 

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθενται περιπτώσεις ε', στ' και ζ', ως εξής:

 

{ε) Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,

στ) Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων της Φορολογικής Νομοθεσίας,

ζ) Κώδικα Διοικητικής και Φορολογικής Διαδικασίας.}

 

15. Τα ποσά των εισφορών που παρακρατήθηκαν, πέραν του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%), που προβλέπεται από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973, όπως ισχύει και της [Α] Α/7710/198/1997 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν αποτέλεσαν διανεμόμενο μέρισμα των Κοινών Ταμείων Εκμετάλλευσης Λεωφορείων, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%).

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου τα Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων πρέπει να υποβάλλουν δήλωση για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα του Κοινού Ταμείου Εκμετάλλευσης Λεωφορείων εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά, τα οποία για τους δικαιούχους εκμεταλλευτές λεωφορείων δημόσιας χρήσης ενταγμένων στα Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων θεωρούνται εισοδήματα της χρήσης 2002.

 

Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επί των ποσών των ανωτέρω εισφορών αποδίδεται με έκτακτη περιοδική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από τα Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς πρόσθετο φόρο ή άλλες κυρώσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.