Νόμος 3734/09 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Όροι και προϋποθέσεις μετεγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (πολεοδομική, τοπογραφική, υδραυλική, γεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για την πολεοδόμηση των χώρων μετεγκατάστασης των θιγόμενων κατοίκων της πρώην Κοινότητας Μεσοχώρας και των λοιπών θιγόμενων πρώην Κοινοτήτων Αρματολικού, Δέσης, Παχτουρίου, Δροσοχωρίου, Γαρδικίου, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης και Αγίου Νικολάου του Νομού Τρικάλων, από τον ταμιευτήρα του Έργου, θα πραγματοποιηθεί με επιμέλεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ. Η κατανομή των οικοπέδων, που θα προκύψουν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22, θα γίνει κατά τρόπο χωροταξικά δόκιμο με εντοπισμό αυτών συγκεντρωμένων και όχι διάσπαρτων, αρχής γενομένης από την περιοχή που θα υποδειχθεί, βάσει των αποτελεσμάτων των απαραίτητων μελετών από το Δήμο Πινδέων. Η κατασκευή των έργων υποδομής του συγκεκριμένου χώρου, που θα υποδειχθεί από το Δήμο Πινδέων, και στον οποίο θα περιληφθούν τα προς κατανομή οικόπεδα, θα πραγματοποιηθεί με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ και με επιμέλεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μέσα σε 2 μήνες από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης των προς μετεγκατάσταση περιοχών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ εκδίδει υπέρ του Δήμου Πινδέων εγγυητική επιστολή ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των έργων υποδομής της παραγράφου αυτής.

 

2. Οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις πέραν της ανώτατης στάθμης πλημμύρας θα διαμορφωθούν από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ, κατά τρόπο ώστε να αποτελούν χώρο αναψυχής. Ο χώρος αυτός παραχωρείται στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, στον οποίο υπάγονται οι πρώην κοινότητες, που ανήκε η περιοχή. Το είδος της χρήσης θα προσδιορισθεί από το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης Ανάπτυξης και Πολεοδόμησης (ΣΧΟΑΠ) και από το Χωροταξικό Σχέδιο της περιοχής, μετά από γνώμη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ για θέματα ασφάλειας. Τα έσοδα που προκύπτουν από τη χρήση αυτή θα διατίθενται για τις ανάγκες των περιοχών των πρώην κοινοτήτων, στις οποίες υπάγονταν οι εν λόγω εκτάσεις.

 

3. Εάν κατά τη φάση λειτουργίας του έργου προκύψουν προβλήματα σε κατοικίες που βρίσκονται στο μη απαλλοτριούμενο τμήμα των υφιστάμενων οικισμών, οφειλόμενα αποδεδειγμένα σε γεωλογικά φαινόμενα από τη λειτουργία του ταμιευτήρα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ υποχρεούται να τις αποκαταστήσει πλήρως, εφόσον αυτό είναι εφικτό ή στην αντίθετη περίπτωση να αποζημιώσει τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Εναλλακτικά, οι θιγόμενοι μπορούν να ασκήσουν αναλογικά τα δικαιώματα που προβλέπονται για εκείνους, των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται, όπως τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του παρόντος νόμου.

 

4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνεται μέριμνα για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών ωφελειών των κατοίκων, κατ' ανάλογη εφαρμογή του τέταρτου άρθρου του νόμου [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999).

 

5. Οι κάτοικοι των απαλλοτριούμενων εκτάσεων υποχρεούνται να επιτρέπουν και να διευκολύνουν την εκτέλεση των εργασιών καταμέτρησης από τον διενεργούντα την κτηματογράφηση βάσει του άρθρου 19.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.