Νόμος 3734/09 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ): Η ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή / και μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας.

 

Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος συμπαραγωγή, νοείται η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), όπως εδώ ορίζεται.

 

Χρήσιμη θερμική ενέργεια: Η θερμική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο διεργασίας συμπαραγωγής, προκειμένου να ικανοποιήσει οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.

 

Οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση: Η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρμανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής χρήσιμων μορφών ενέργειας διαφορετικές από τη συμπαραγωγή.

 

Ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή: Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας συνδεόμενης με την παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας και υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 5. Όπου στο παρόν κεφάλαιο αναφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, νοείται ότι περιλαμβάνεται και η μηχανική ενέργεια που ενδεχομένως παράγεται από τη συμπαραγωγή.

 

Εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια: Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο στις περιπτώσεις που η διεργασία συμπαραγωγής διακόπτεται, όπως σε περιόδους συντήρησης ή θέσης εκτός λειτουργίας.

 

Συμπληρωματική ηλεκτρική ενέργεια: Η ηλεκτρική ενέργεια που απορροφά ο κάτοχος άδειας παραγωγής από το Σύστημα ή το Δίκτυο, σε περιπτώσεις που η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στη διεργασία συμπαραγωγής.

 

Ολικός βαθμός απόδοσης: Ο λόγος της ετήσιας ποσότητας της παραγόμενης ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας και της παραγόμενης χρήσιμης θερμικής ενέργειας προς το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεργασίας συμπαραγωγής.

 

Μονάδα συμπαραγωγής: Η μονάδα, η δυνάμενη να λειτουργεί κατά τον τρόπο της συμπαραγωγής.

 

Αποδοτικότητα συμπαραγωγής: Το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, που επιτυγχάνεται με τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας.

 

Συμπαραγωγή μικρής κλίμακας: Οι μονάδες συμπαραγωγής με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ίση ή μικρότερη του 1 MWe.

 

Συμπαραγωγή πολύ μικρής κλίμακας: Η μονάδα συμπαραγωγής με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ ίση ή μικρότερη από 50 kWe.

 

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ): Η συμπαραγωγή που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά δέκα τοις εκατό (10 %) σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο άρθρο 6. Η παραγωγή από μονάδες συμπαραγωγής μικρής και πολύ μικρής κλίμακας που εξασφαλίζει εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, ανεξαρτήτως ποσοστού, χαρακτηρίζεται ως συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

 

Τιμή αναφοράς του βαθμού απόδοσης για χωριστή παραγωγή: Ο βαθμός απόδοσης της χωριστής παραγωγής θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία αποσκοπεί να υποκαταστήσει η διεργασία συμπαραγωγής.

 

Λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια: Ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή προς τη χρήσιμη θερμική ενέργεια, με χρήση των λειτουργικών δεδομένων συμπαραγωγής της συγκεκριμένης μονάδας.

 

Λειτουργικά δεδομένα ΣΗΘ: Τα ονομαστικά δεδομένα του κατασκευαστή για νέες μονάδες κατά τη φάση σχεδίασης και εγκατάστασης. Για λειτουργούσες μονάδες νοούνται τα δεδομένα που καταγράφονται όταν η μονάδα λειτουργεί σε μέγιστο συμπαραγωγικό φορτίο.

 

Μονάδα ΣΗΘ συμπαγούς τύπου: Η μονάδα ΣΗΘ, στην οποία όλα τα κύρια και περιφερειακά εξαρτήματα βρίσκονται εντός σταθερού περιβλήματος που περιλαμβάνει και την ακουστική μόνωση.

 

Παραγωγή από συμπαραγωγή: Το άθροισμα της ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας και της χρήσιμης θερμικής ενέργειας που παράγονται από τη συμπαραγωγή.

 

Εγγύηση Προέλευσης από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης: Η πιστοποίηση από τον φορέα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης, ότι η ηλεκτρική ενέργεια, στην οποία αφορά, έχει παραχθεί από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.

 

Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης: Οι κανόνες που θεσπίζονται και οι διαδικασίες που ορίζονται με το κεφάλαιο αυτό, καθώς και με τις ειδικότερες κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

 

Αυτόνομος σταθμός συμπαραγωγής: Ο σταθμός συμπαραγωγής που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή και δεν είναι συνδεδεμένος με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

 

2. Οι ανωτέρω ορισμοί αντικαθιστούν τους αντίστοιχους ορισμούς των στοιχείων 19 έως 22 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.