Νόμος 3889/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Οργανισμός Λειτουργίας - Κανονισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου. Με τον Οργανισμό Λειτουργίας συνιστώνται οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και καθορίζονται:

 

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες τους, καθώς και η κατανομή σε αυτές των θέσεων του προσωπικού.

 

β) Οι κλάδοι του προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, βαθμού και ειδικότητας.

 

γ) Τα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την κάλυψη ορισμένων θέσεων κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

δ) Τα προσόντα του Προϊσταμένου οργανικών μονάδων.

 

ε) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ50Α').

 

2. Η στελέχωση του νομικού προσώπου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994. Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού ορίζονται αυτά που προβλέπονται, κατά κλάδο και ειδικότητα, στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001). Πρόσθετα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού. Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλα Υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή από φάση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του φορέα προέλευσης τους. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Ταμείου μπορεί να γίνει και με μετατάξεις προσωπικού από άλλους φορείς κατά τις οικείες σχετικές διατάξεις.

 

Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι δύο έτη. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, οι αποσπάσεις μπορεί να παρατείνονται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Για το προσωπικό που έχει ήδη διατεθεί ή αποσπασθεί στο Πράσινο Ταμείο, οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να παραταθούν μία ή περισσότερες φορές σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

 

Στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα αναγκαία κατάλληλα προσόντα, είναι δυνατό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, να ανατίθενται στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους υπαλλήλους προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Πράσινου Ταμείου μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπεται στον Οργανισμό του Ταμείου να έχουν οι προϊστάμενοι των ανωτέρω οργανικών μονάδων, για να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 130 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

3. Η δικαστική εκπροσώπηση του Πράσινου Ταμείου ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στο Ταμείο συνιστώνται επίσης 3 οργανικές θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989). Το Πράσινο Ταμείο για τη νομική του εξυπηρέτηση μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να αναθέτει σε δικηγόρους ορισμένη υπόθεση ή συγκεκριμένο έργο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού του και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα έως δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Ταμείο υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που διατίθεται ή αποσπάται για ανάλογη χρονική περίοδο κατά προτεραιότητα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από άλλα Υπουργεία, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

Για το σκοπό αυτόν, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συνιστώνται και κατανέμονται έως είκοσι (20) συνολικά θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρούνται μόνο με απόσπαση. Οι αποσπάσεις του ανωτέρω προσωπικού γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποσπασμένοι στο Ταμείο συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών τους από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου εγκρίνονται κανονισμοί για τη σύναψη συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά παρέκκλιση της εθνικής νομοθεσίας αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-11-2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

6. Οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 266/1973 (ΦΕΚ 79/Α/1973) και της αριθμόν [Α] 31736/557/1988 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 242/Β/1988) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.