Νόμος 3996/11 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ειδικές Ρυθμίσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως σε ιδιωτικό ή δημόσιο Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, η οποία χορηγείται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 118 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

1. (πρώην 2) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα παρακάτω πρόσωπα δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους προαιρετικά στους δύο κλάδους ασφάλισης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, εφόσον δεν είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου από ίδιο δικαίωμα και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν κρίνονται ανάπηρα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.}

 

2. (πρώην 3) Τα μέλη / φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτό, κατατασσόμενα στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005, καταβάλλοντος τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50%.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι συνέπειες από την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών στις χορηγούμενες παροχές, καθώς και η τυχόν κατάταξη των προσώπων αυτών σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

3. (πρώην 4) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' τα μέλη δασικών συνεταιρισμών που κατοικούν μόνιμα στις περιοχές της περίπτωσης α' και ασκούν δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία ξύλου για την παραγωγή και εμπορία ειδών λαϊκής τέχνης και πέραν των περιοχών αυτών, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση τους των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β'.

 

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης α' οι επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι των περιοχών της περίπτωσης αυτής που έχουν υπογράψει σύμβαση Ταχυδρομικού Πρακτορείου με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

4. (πρώην 5) α. Οι αναβάτες και μαθητευόμενοι αναβάτες δρομώνων ίππων ιπποδρόμου υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών για παροχές σε είδος και σε χρήμα και διέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3655/2008 και την Φ40021/11335/1153/18-05-2009 απόφαση [Α] του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, στον οποίο εντάχθηκαν τα παραπάνω πρόσωπα για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 3655/2008, δεν υποχρεούται στη χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής πέραν των παροχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Κλάδου αυτού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Συνδέσμου Αναβατών Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθώς και αναλογιστική μελέτη, μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες παροχές στους αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την άσκηση της εργασίας τους, παράλληλα οι αναλογούντες πόροι για την κάλυψη των παροχών αυτών αποκλειστικά από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

 

β. Όλες οι έως την 30-11-2010 παρατάσεις ισχύος της από 01-12-2007 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας Ευρώπη ΑΕΓΑ και του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών, το οποίο εντάχθηκε από 01-08-2008 στον κλάδο σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, δυνάμει του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), και αφορούσε στην ασφάλιση αναβατών και μαθητευομένων αναβατών ιπποδρομιών κατά ατυχημάτων, καθώς και οι κατά τα χρονικά αυτά διαστήματα παρατάσεων διενεργηθείσες πράξεις και δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.