Νόμος 4038/12 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται από τότε που ισχύει ως εξής:

 

{(γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του νόμου 2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάμενη ως ακολούθως:

 

{Τα τιμολόγια προμήθειας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30-06-2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.}}

 

2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) προθεσμία παρατείνεται κατά έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

4. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Κεφαλαίου του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάμενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει αναδρομικά από 01-11-2011, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου.

 

5. Στο τέλος της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η ωριαία αμοιβή για εργασία πέραν του πενθημέρου για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, της Εθνικής Πινακοθήκης - Ίδρυμα Αλεξάνδρου Σούτζου, του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και του Κέντρου Συστημάτων Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού (ΚΕΛΕΣΣ), καθώς και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) καθορίζεται ίση με την αμοιβή της παραγράφου 3 περίπτωση γ' υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011. Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η καταβολή αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία, που παρείχε το ως άνω προσωπικό κατά το διάστημα από τη δημοσίευση της υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 α/122886/19-12-2011 απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β/2011) μέχρι και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη για τις ως άνω πέραν του πενθημέρου αμοιβές βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) μετά το εδάφιο 8 προστίθεται εδάφιο 9 ως εξής:

 

{9. Για τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας οι δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και η αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εκάστου έτους δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.