Νόμος 4058/12 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας, Κέντρων Υγείας και Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο ΕΟΔΥ, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, το ΚΕΘΕΑ, η ΑΕΜΥ, το ΕΚΕΨΥΕ, η ΕΚΑΠΤΥ και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υγειονομικών Περιφερειών, με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών - Εμφανιστών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιατρικών Εργαστηρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φαρμακοποιών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βοηθών φαρμακοποιών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

 

Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), καθώς και της περίπτωσης α της παραγράφου 20 του ένατου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του νόμου [Ν] 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 

2. Στο άρθρο 8 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως:

 

{2. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τομείς επικεφαλής των οποίων είναι Τομεάρχες, που ορίζονται από τον Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από επιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος, ο οποίος κατέχει βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.}

 

4. Οι οφειλές των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταιείου Νοσοκομείου Αθηνών και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, οι οποίες έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού της περιόδου των ετών 2007 - 2009, που δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του άρθρου 27 του νόμου 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/2010), ανεξαρτήτως του λόγου, δεν εκκαθαρίζονται από τους φορείς με τη συνήθη διαδικασία. Η καταβολή των υποχρεώσεων αυτών θα διενεργείται μόνο σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

 

5. Στο άρθρο 9 στην παράγραφος 9 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) το εδάφιο:

 

{Στο Τμήμα γ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού}, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο Τμήμα γ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων και αν δεν υφίσταται υπάλληλος των ανωτέρω κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.