Νόμος 4070/12 - Άρθρο p10 - Άρθρο p3

Προσάρτημα III: Υπόδειγμα έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Τίτλος αρμόδιου φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η (... )

 

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) / και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας ( όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

Χορηγεί στην (εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) Την προβλεπόμενη από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 έγκριση για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του, ως εξής:

 

Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία (καταστατικό όνομα παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών) (πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.), που ορίζεται ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν).

 

Η έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης που χορηγείται αφορά εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή, / εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, / εγκατάσταση εναέριων δικτύων, / εγκατάσταση φρεατίων, / εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου, όπως οι ευκολίες αυτές απεικονίζονται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου ... σχετική αίτηση του παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως οριζοντιογραφία οδών, τυπικές διατομές των τομών, παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου και σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών.

 

Υπογραφή

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.