Νόμος 4463/17 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποιούμενες διατάξεις - Προσθήκες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διαδικασίες του άρθρου 28 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.}

 

β) Στο άρθρο 2 και στο τέλος της ενότητας Β. Λοιποί Ορισμοί προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

{κ) Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής: Δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.

 

κ)α) Διαδρομή όδευσης: Η διαδρομή την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς και η διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης, στον πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

κ)β) Δικαίωμα διέλευσης: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28.

 

κ)γ) Ευκολία: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως ενδεικτικά υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι, σωληνώσεις, αγωγοί, καλωδιώσεις, στύλοι, φρεάτια, καμπίνες, κυτία σύνδεσης), τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού.

 

κ)δ) Οικίσκος: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5 x 5 x 2,5 m (Π x Μ x Υ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

κ)ε) Περιοχή Εκσκαφής: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ' όλο το μήκος αυτής.

 

κ)στ) Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα - Cabinet): Κατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών διαστάσεων 1,70 x 0,80 x 1,80 m (Μ x Π x Υ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

κ)ζ) Πληροφοριακό Σύστημα: Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.}

 

γ) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28: Δικαιώματα διελεύσεως

 

1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα.

 

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά.

 

3. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή τη διάθεση της ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, μεριμνούν ώστε κατά την περίοδο παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν δικαιώματα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

4. Αν δημόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, υποχρεούται κατά την περίοδο παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτήν την αιτία.

 

5. Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, δικαιώματα διέλευσης από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής παραχωρησιούχος) για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ο παραχωρησιούχος, υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων τους σχετικά με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

Μετά τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων όταν επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στον ιστοχώρο της.

 

7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες, τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών, εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες του Παραρτήματος Χ υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους 4 μήνες.

 

8. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

Από την ημερομηνία αυτή τα αιτήματα έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο Πληροφοριακό Σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη σχετική ενημέρωσή - ειδοποίησή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ακόμη και στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης αυτής, άρχεται η έναρξη ισχύος των αποκλειστικών προθεσμιών των διαδικασιών που ορίζονται στο Παράρτημα Χ.

 

9. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ. Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμών ή όρων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.

 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συνιστούν με τον κύριο προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 1003 και επόμενα του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής και των συναφών εργασιών από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

11. Η αρχική χορήγηση δικαιώματος διέλευσης, η οποία παρέχεται στο δικαιούμενο φορέα, περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήματος Χ.

 

12. Αν δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ανωτέρω επιχειρήσεων.

 

13. Εκτός από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους. Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών, όπως, ιδίως, κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων, φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεση, σωληνώσεων, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ειδικά, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000), όπως ισχύουν.

 

14. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του φορέα έγκρισης ή χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.

 

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

δ) Μετά το Παράρτημα ΙΧ προστίθεται Παράρτημα Χ Διαδικασία Χορήγησης / Έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης, ως εξής:

 

{Παράρτημα Χ: Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

 

1. Με το παρόν Παράρτημα καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο τρόπος καταβολής των σχετικών τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων καθορίζονται στην οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 21/Β/2009).

 

3. Η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε αιγιαλό, παραλία, χερσαία ζώνης λιμένος, συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο ή τον πυθμένα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

Άρθρο 2: Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

Από την έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η υποβολή των αιτήσεων και/των σχετικών δικαιολογητικών προς τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στο Πληροφοριακό Σύστημα και δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να διατηρεί, για κάθε αίτημα δικαιωμάτων διέλευσης, φάκελο με τα πρωτότυπα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να τα διαθέτει αμέσως σε κάθε έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς.

 

Άρθρο 3: Αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

Οι αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό σύστημα είναι οι ακόλουθοι:

 

1. Αρμόδιοι για την παροχή έγκρισης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης απαιτείται προηγούμενη έγκριση των παρακάτω αρμόδιων φορέων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. σε προστατευόμενες περιοχές, της αρμόδιας κατά περίπτωση Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών, Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, αλλά και η Γενική Διεύθυνση Δασών κ.λ.π.),

 

β. σε παραδοσιακούς οικισμούς, της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

γ. επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται ή εποπτεύονται από το ανωτέρω Υπουργείο, του ΓΕΕΘΑ,

 

δ. επί, υπό ή υπέρ χώρων όπου είναι απαραίτητη η κοπή δένδρων, από την κατά νόμο αρμόδια αρχή,

 

ε. σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

στ. της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002),

 

ζ. του οικείου Οργανισμού Λιμένα ή Λιμενικού Ταμείου, για διελεύσεις από περιοχές αρμοδιότητας τους, όπου θα ακολουθούνται οι κατά νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων,

 

η. σε δάση ή αναδασωτέες εκτάσεις, εξαιρουμένων των διαμορφωμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, της κατά νόμο αρμόδιας αρχής

 

θ. Της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου, σε περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου,

 

ι. του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), για εργασίες σε υποδομές όπου υπάρχει σήμανση ή είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής τάσης, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

ι)α. Για την εγκατάσταση υποδομών/κατασκευών, για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της άδειας δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Για την εγκατάσταση υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας αλλά κοινοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

2. Αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης Αρμόδιοι για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης είναι:

 

α. Οι Δημόσιες Αρχές, οι οποίες έχουν την υποχρέωση συντήρησης του συγκεκριμένου δημόσιου ή κοινοχρήστου ακινήτου ή ακινήτου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

β. Αν Δημόσια Αρχή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε ιδιώτη, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, ο ιδιώτης αυτός (εφεξής παραχωρησιούχος), για όσο διαρκεί η περίοδος παραχώρησης.

 

Άρθρο 4: Διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

1. Υποβολή Δήλωσης Εργασιών Εκσκαφής

 

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής, σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι, συνοδευόμενη από σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση και οι αντίστοιχες συντεταγμένες. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό σύστημα για όλους τους χρήστες, για τη διευκόλυνση του συντονισμού παράλληλων αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται κατά το άρθρο 28 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

 

2. Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Μετά την πάροδο 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής, ο ενδιαφερόμενος πάροχος υποβάλλει αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ και δηλώνει τους αρμόδιους φορείς για την έγκριση και τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

β. Μετά την υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενο της αίτησης δεν τροποποιείται.

 

γ. Ο αιτών μεριμνά ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος που υποβάλλεται να είναι πλήρης,

 

δ. Με την επιφύλαξη τεχνικών περιορισμών για την αποθήκευση ή και την παρουσίαση της πληροφορίας από το Πληροφοριακό Σύστημα, ο αιτών επισυνάπτει τα συνοδευτικά έγγραφα στον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης. Ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη μορφή των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που προσδιορίζει τις προδιαγραφές του Πληροφοριακού Συστήματος.

 

ε. Το ιστορικό της εξέτασης κάθε αίτησης τηρείται ηλεκτρονικά και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης.

 

στ. Η αίτηση περιλαμβάνει τα παρακάτω περιοριστικώς οριζόμενα δικαιολογητικά:

 

α)α. Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου.

 

β)β. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει ότι τα στοιχεία που υποβάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, σε ηλεκτρονική μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιφάσεις,, η οποία επιπλέον περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης. Αν στην υπεύθυνη δήλωση δεν περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία του εργολάβου και των υπεργολάβων, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται με την υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης δ)δ της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

γ)γ. Σχέδιο ή σκαρίφημα η αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και εγκατάστασης ευκολιών οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα την τελική διαδρομή όδευσης (as built route) με τις αντίστοιχες συντεταγμένες. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

δ)δ. Ενδεικτικά σχέδια - περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως, των υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων των οποίων ο αιτών πάροχος ζητεί την κοπή και τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων. Το σχέδιο πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την αποπεράτωση και ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης και εγκατάστασης ευκολιών, οι πάροχοι υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα τα τελικά σχέδια εγκατάστασης με τις τελικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα ιδιάζοντα σημεία της όδευσης (as built documents). Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων για την τελική διαδρομή όδευσης αποτελεί, μεταξύ άλλων, προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της υποπερίπτωσης α)α της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4.

 

ε)ε. Αν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της 33318/3028/1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998), που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

στ)στ. Αν ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έκδοσης του τελευταίου πριν από την υποβολή της αίτησης εξαμήνου, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

ζ)ζ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ενιαία Τιμολόγια Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

η)η. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει:

 

(1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών,

 

(2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν,

 

(3) τη διαδρομή όδευσης,

 

(4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία,

 

(5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής,

 

(6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος,

 

(7) τις ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων,

 

(8) πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή και υπεραστικών συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται δρομολόγια, καθώς και

 

(9) όπου απαιτείται, μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, η οποία εκπονείται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων.

 

Η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις υπηρεσίες μελετών του αρμοδίου για τη συντήρηση του οδικού τμήματος φορέα στις περιπτώσεις όπου η μελέτη εγκρίνεται από φορέα διαφορετικό από αυτόν που χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης. Σε περίπτωση τμήματος αυτοκινητοδρόμων ή οδικού τμήματος που περιλαμβάνεται εντός των ορίων έργου που έχει ανατεθεί με σύμβαση παραχώρησης, η μελέτη υποβάλλεται εγκεκριμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελετών της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

θ)θ. Αναλυτικό προϋπολογισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης, με βάση το σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τον οποίο πρέπει και να επαληθεύει ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

ζ. Εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης:

 

α)α) αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας παράλληλα τοναρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει νέο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής στην αίτηση,

 

β)β) αν είναι αρμόδιος, ενημερώνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τον πάροχο:

 

α)α)α) ότι απορρίπτει την αίτηση, αν το έργο περιλαμβάνει εργασίες εκσκαφής, εφόσον:

 

δεν έχει προηγηθεί υποβολή της δήλωσης εργασιών εκσκαφής σύμφωνα με την παράγραφο 1
η δήλωση εργασιών εκσκαφής δεν έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ή
η αίτηση έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου στο οποίο δεν έχει δικαίωμα εκσκαφής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 ή,
δεν τηρείται η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 6,

 

β)β)β) ή ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, δηλαδή περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περίπτωση στ της παραγράφου 2. Αν ο φορέας χορήγησης εκτιμά ότι απαιτείται η έγκριση και από φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τους οποίους ο αιτών δεν έχει δηλώσει κατά την εισαγωγή της αίτησής του στο Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνει ο ίδιος στο Πληροφοριακό Σύστημα και τους φορείς αυτούς.

 

γ)γ)γ) ή ότι ο φάκελος της αίτησης είναι ελλιπής και απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα τα οποία λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου.

 

η. Αν δεν απαιτείται έγκριση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

 

3. Διαδικασία εγκρίσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και εφόσον η αίτηση δεν έχει απορριφθεί από το φορέα χορήγησης, κάθε φορέας που έχει δηλωθεί ως αρμόδιος για την έγκριση της χορήγησης:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα, δηλώνοντας παράλληλα τον αρμόδιο φορέα, στον οποίον και προωθεί την αίτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, ή

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας με σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, νέα αίτηση προς το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η προθεσμία εξέτασης του αιτήματος εκκινεί εκ νέου.

 

β. Ο αρμόδιος φορέας έγκρισης αποφασίζει αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, εντός προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα,

 

γ. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 4, και είχε παρασχεθεί έγκριση για την αρχική αίτηση, η προθεσμία της περίπτωσης β είναι 20 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα,

 

δ. Αν εγκριθεί η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται στον αιτούντα. Το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθορίζεται στο Προσάρτημά III.

 

ε. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, ή των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων, τους οποίους προσδιορίζει με σαφήνεια μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται αμέσως στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στον αιτούντα.

 

στ. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες των 30 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης β ή των 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης γ, η έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να εκδίδει,μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ, το οποίο επέχει θέση απόφασης έγκρισης. Η τεκμαιρόμενη έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ζ. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ενημερώνεται, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς.

 

4. Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

α. Αν έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις,, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη των δικαιωμάτων διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, μετά από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης, σύμφωνα με την περίπτωση δ, η ανωτέρω προθεσμία είναι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

 

β. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,) καθώς και εάν η αίτηση έχει απορριφθεί από φορέα από τον οποίο απαιτείται η προηγούμενη έγκριση. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση απόρριψης αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιείται αμέσως στον αιτούντα.

 

γ. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος σχετικά με την απόρριψη της αίτησης του, ο αιτών δύναται να παραπέμψει την υπόθεση για επίλυση διαφοράς στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών το οποίο καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της σχετικής ακρόασης.

 

δ. Αν η αίτηση απορριφθεί και προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο αιτών υποβάλλει νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, για την οποία δεν απαιτείται η εκ νέου δήλωση εργασιών εκσκαφής και στην οποία επισημαίνει τις τροποποιήσεις σε σχέση με την αρχική αίτηση.

 

ε. Αν ο αρμόδιος φορέας χορήγησης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός της προθεσμίας των 60 ή σαράντα (40) ημερών της περίπτωσης α, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το Προσάρτημα IV, και καλεί τον πάροχο να υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων και εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα.

 

στ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ή 40 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης α, χωρίς να έχει εκδοθεί η ειδοποίηση της περίπτωσης ε ή να έχει απορριφθεί η αίτηση, η ειδοποίηση χορήγησης δικαιώματος τεκμαίρεται ότι έχει εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να εκδίδει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (Προσάρτημα IV) και υποβάλλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 

ζ. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης χορήγησης ή την έκδοση τυποποιημένης ειδοποίησης χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης:

 

α)α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύφος της οποίας ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την περίπτωση στ της παραγράφου 2.

 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει έως και 12 μήνες το ανώτερο μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών. Μετά τη λήξη της ισχύος της και εφόσον δεν έχει ανακύψει λόγος για την κατάπτωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Πάροχο.

 

β)β. Αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού για την καταβολή των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

γ)γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που να καλύπτει κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων ή πραγμάτων κατά τη διάρκεια ή επ' ευκαιρία των εργασιών εκτέλεσης του έργου, συντήρησης αυτού και αποκατάστασης της περιοχής των εργασιών, περιλαμβανομένων, ιδίως, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων που δικαιολογεί η έκταση και η διάρκεια των εργασιών. Ο πάροχος εξασφαλίζει ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει το Ελληνικό Δημόσιο, το φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (αν δεν είναι το Ελληνικό Δημόσιο), τον πάροχο και τους εργολάβους και υπεργολάβους του, καθώς και το πάσης φύσης προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στους ανωτέρω στα πλαίσια εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών. Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η κατά το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα ευθύνη προστήσαντος. Το ασφαλιστήριο αποζημιώνει αξιώσεις για ζημίες ή γεγονότα τα οποία συνέβησαν εντός του χρόνου ασφάλισης και έχουν εγερθεί ακόμη και μετά τη λήξη ή ακύρωση του ασφαλιστηρίου, για όσο χρόνο ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη παραγραφή αυτών.

 

Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικά υπογεγραμμένου σχεδίου σύμβασης ασφάλισης ή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης αστικής ευθύνης στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης,

 

δ)δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως ισχύει, του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και των υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και, ιδίως, την επωνυμία, την έδρα, τον ΑΦΜ/ΔΟΥ και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν είχαν περιληφθεί στην υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 που είχε υποβληθεί με την αίτηση.

 

η. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το σύνολο των στοιχείων της περίπτωσης ζ ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης φορέα, τότε ο αρμόδιος φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης- εισάγει στο σύστημα ειδοποίηση απόρριψης της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και τάσσει στον πάροχο προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω εκ νέου προθεσμίας των 10 ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, αναρτά στο Πληροφοριακό Σύστημα, εντός.,10 ημερών από την υποβολή των στοιχείων, την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απόφαση απόρριψης στον αιτούντα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την. υποβολή των στοιχείων, δεν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα απόφασης χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης ή δεν, κοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 10 ημερών, ο πάροχος μπορεί να εκδίδει μέσω- του Πληροφοριακού Συστήματος, το έντυπο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Το. εν λόγω έντυπο επέχει θέση απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Η τεκμαιρόμενη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση τεκμαιρόμενης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης,

 

θ. Στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στο Προσάρτημα V του παρόντος Παραρτήματος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

 

α)α. Η τελική διαδρομή όδευσης.

 

β)β. Η συνολική διάρκεια των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την υποβολή των εγγράφων της περίπτωσης ζ και την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας με τη διαδικασία του άρθρου 7. Η προθεσμία πλήρους αποκατάστασης των τομών και των παντοειδών φθορών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Αν οι οικείες Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνουν τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης υπό την προϋπόθεση επίβλεψης των έργων από αρχαιολόγο, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται εφόσον η οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων ορίσει αρχαιολόγο ή ο αιτών δηλώσει ότι διασφαλίζει ο ίδιος την παρουσία αρχαιολόγου.

 

γ)γ. το ύψος των αναλογούντων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού, στον οποίο πρέπει να κατατίθενται τα τέλη αυτά.

 

δ)δ. Τα στοιχεία των δικαιολογητικών της περίπτωσης ζ,

 

ε)ε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα στοιχεία του φακέλου.

 

ι. Αν το δικαίωμα διέλευσης χορηγείται από παραχωρησιούχο, εάν απαιτηθεί από τον παραχωρησιούχο, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης περιλαμβάνονται και σε ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάπτεται με τον αιτούντα, πριν από τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης. Το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης και υπόκειται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας.

 

ι)α. Η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επέχει ταυτόχρονα θέση άδειας εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών, εφόσον αυτές προβλέπονται στο περιεχόμενο της, και θεωρείται υποχρεωτικά και με μέριμνα του Παρόχου από τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης τηρούν στο αρχείο τους αντίγραφα του συνόλου των θεωρημένων, κατά τα ανωτέρω,αποφάσεων. Αν προβλέπονται εργασίες σε χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος, οι ανωτέρω αποφάσεις θεωρούνται και από την κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 

ι)β. Η αναφερόμενη στην περίπτωση θ απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ της περίπτωσης η παρέχουν στον πάροχο το δικαίωμα σύνδεσης των σχετικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ) για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

ι)γ. Αν η αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης υποβληθεί από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται.

 

Άρθρο 5: Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

1. Εντός των 5 εργάσιμων ημερών που εκκινούν από την υποβολή δήλωσης εργασιών εκσκαφής (εφεξής πρώτη δήλωση εργασιών εκσκαφής), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 οι πάροχοι που επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια Περιοχή Εκσκαφής εντός του αμέσως επόμενου εξαμήνου, υποβάλλουν σχετική Δήλωση εργασιών εκσκαφής και, μετά τη λήξη των 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πρώτης δήλωσης εργασιών εκσκαφής, αίτηση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η οποία διεκπεραιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

 

2. Πάροχοι, οι οποίοι δεν υποβάλλουν Δήλωση εργασιών εκσκαφής εντός των ως άνω 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της πρώτης δήλωσης εργασιών εκσκαφής, δεν έχουν δικαίωμα εκσκαφής εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εκσκαφής για 6 μήνες από το τέλος της ως άνω προθεσμίας των 5 εργάσιμων ημερών. Εξαιρούνται:

 

α) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως 500 m από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

 

β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός παρόχου με τον εξοπλισμό άλλου παρόχου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε απόσταση έως 500 m, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και εντός του εξαμήνου, από οποιονδήποτε πάροχο δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

3. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υποχρέωση κοινής ή και παράλληλης όδευσης ή παράλληλης εκσκαφής ή κοινής αποκατάστασης οδοστρώματος και μπορεί να υποδεικνύει τον επιθυμητό προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών τους κατά τρόπο που εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών.

 

4. Ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, να ενημερώσει όλους τους παρόχους που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις εργασιών εκσκαφής για την ίδια περιοχή ότι εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου και μπορεί να επιβάλλει τα μέτρα της παραγράφου 3.

 

Άρθρο 6: Συντονισμός εργασιών έργων αρμόδιων φορέων για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

1. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου οδοποιίας, ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα για τις προγραμματισμένες εργασίες, δημοσιεύοντας σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη όδευση.

 

2. Ο πάροχος που επιθυμεί να ζητήσει εργασίες εκσκαφής για τις οδεύσεις της παραγράφου 1 οφείλει να υποβάλει τα σχετικά αιτήματα το αργότερο 60 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών από τον αρμόδιο φορέα. Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μπορεί να απορρίπτονται για διάστημα έως και 9 μηνών από την έναρξη των εργασιών οδοποιίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης έχει τηρήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. Εξαιρούνται: α) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση τελικών χρηστών, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση έως 500 m από την όδευση του υφιστάμενου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) εργασίες εκσκαφής για τη σύνδεση του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός παρόχου με τον εξοπλισμό άλλου παρόχου δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε απόσταση έως 500 m, για τις οποίες μπορεί να γίνει εκσκαφή και 9 μηνών, από οποιονδήποτε πάροχο δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και του άρθρου 5.

 

Άρθρο 7: Απαιτούμενες ενέργειες και κοινοποιήσεις πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής

 

1. Αν η ημερομηνία έναρξης ή η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών που αναγράφεται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί, ο πάροχος γνωστοποιεί εγγράφως μέσω του Πληροφοριακού συστήματος στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης τη νέα ημερομηνία έναρξης ή τη νέα διάρκεια τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης. Εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει τις τροποποιήσεις αυτές, γνωστοποιώντας στον πάροχο εναλλακτικές προτάσεις, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι συναινεί με την αλλαγή. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 2.

 

2. Τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας προς την αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Τροχαίας, και/ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ - νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στην αίτηση, που κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, περιλαμβάνονται οι αναγκαίες για την έκδοση των αποφάσεων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας πληροφορίες, όπως περιέχονται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και κατ' ελάχιστον περιγράφονται τα προς εκτέλεση έργα και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί, η τελική διαδρομή όδευσης, τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας, με σαφή προσδιορισμό των οδικών τμημάτων που εφαρμόζονται και των τυχόν φάσεων/υπό-φάσεων, η πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, με την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, και η ημερομηνία άρσης των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφάλειας. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από την απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του παρόχου ότι το αίτημα για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας είναι σύμφωνο με τους όρους του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης και, όπου απαιτείται, από σκαρίφημα-σχέδιο, τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών και την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης, υπογεγραμμένη από μηχανικό με μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία των συγκοινωνιακών έργων. Η αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Τροχαίας, αφού εξετάσει την αίτηση, εκδίδει απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση.

 

3. Αν ο πάροχος διαπιστώσει, πριν ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ότι απαιτείται παράταση του χρόνου ισχύος της απόφασης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της ισχύος της απόφασης γνωστοποιεί εγγράφως μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης την αιτούμενη παράταση και παράλληλα υποβάλλει έγγραφη αίτηση παράτασης στους φορείς στους οποίους είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κοινοποιεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στον πάροχο τη συναίνεσή του ή την απόρριψη του αιτήματος παράτασης και εγγράφως στους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στους οποίους είχε αποσταλεί η αρχική αίτηση. Αν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από τους εμπλεκόμενους,εκδίδεται απόφαση παράτασης της απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, διαφορετικά ο Πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της αρχικής απόφασης και να συνεχίσει την εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών σε ημερομηνία που αποφασίζεται έπειτα από νέα αίτησή του.

 

4. Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφής, η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιούνται από τον πάροχο:

 

α. στο οικείο τμήμα Τροχαίας για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ κατά την εκτέλεση του έργου και τον προγραμματισμό παρεμβάσεων στην κυκλοφορία στις περιπτώσεις που προβλέπονται έργα σε οδούς και αφού η απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης έχει λάβει τη σχετική θεώρηση από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

 

β. στους κατά περίπτωση αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς, εφόσον οι εργασίες εκτελούνται πλησίον λεωφορειόδρομου, σιδηροτροχιάς ή οδού μέσω της οποίας εκτελούνται δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς,

 

γ. στην οικεία Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, αν δεν είναι ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και εφόσον ο χώρος επί, υπό ή υπέρ του οποίου έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης εμπίπτει στα όρια της διοικητικής της περιφέρειας,

 

δ. στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για δικαιώματα διέλευσης επί τμημάτων εθνικής οδού εκτός σχεδίου πόλης,

 

ε. στη Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης και στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/Κατασκευής Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δικαιώματα επί, υπό ή υπέρ αυτοκινητοδρόμων και οδικών τμημάτων που περιλαμβάνονται εντός των ορίων έργων που έχουν ανατεθεί με συμβάσεις παραχώρησης και χορηγούνται από τους παραχωρησιούχους,

 

στ. στους αρμόδιους φορείς έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

 

ζ. στους αρμόδιους για τα οδικά δίκτυα που βρίσκονται εγγύς της περιοχής χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης φορείς, εφόσον δεν ταυτίζονται με το φορέα χορήγησης και η λειτουργία των δικτύων αυτών επηρεάζεται από την εκτέλεση των εργασιών.

 

Άρθρο 8: Λοιπές υποχρεώσεις των παρόχων

 

1. Οι δικαιούχοι Πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης που ορίζονται στο παρόν.

 

2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι πάροχοι επικοινωνούν με την οικεία επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

3. Ο πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα χορήγησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στην απόφαση χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται και στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

 

4. Ο πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε εργασίες που είναι ευλόγως αναγκαίες για την προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου του με έγγραφη αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης. Εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει το αίτημα, γνωστοποιώντας στο πάροχο τους λόγους της απόρριψης, ή και να προτείνει εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί εγγράφως στον πάροχο τη συναίνεσή του ή απόρριψη της αίτησης. Ακολούθως και τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών συντήρησης, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφη αίτηση για την έκδοση απόφασης μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στην αίτηση αυτή περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, εφόσον υφίσταται, του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η απόφαση με την οποία παρασχέθηκε η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και η απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιούνται και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

 

5. Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας ο πάροχος είναι ο μόνος υπεύθυνος και ισχύουν, κατά περίπτωση, οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η ασφάλεια της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο πάροχος προγραμματίζει το κλείσιμο λωρίδων κυκλοφορίας ή τον αποκλεισμό και περιορισμό μέρους του οδοστρώματος κατά το δυνατόν σε περιόδους κατά τις οποίες η προβλεπόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, ώστε η όχληση στην κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που, υπό κανονικές συνθήκες, θα απαιτούνταν η συναίνεσή τους πριν την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 

6. Ο πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης που εκτελεί βάσει των δικαιωμάτων διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων παρόχων και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εκτελεστούν οι εργασίες με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.

 

7. Αν οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή ισχύος 6 μηνών και ύψους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Αν δεν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ του παράγραφος 4 του άρθρου 4, δεν απαιτείται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Αν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή έχει ισχύ ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και τη λήξη διαστήματος 6 μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης, ο προϋπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης και η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθενται πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

8. Ο πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης ή και συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας εξ αυτού του λόγου. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου, των εργολάβων ή υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο εκπρόσωπος του παρόχου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. Ο πάροχος λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση, μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Ο πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν δικαιωμάτων διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, ο Πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ιδίως ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημίες κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών

 

9. Ο πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από του πέρατος των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών, στα οποία έγιναν οι εργασίες, παραδίδονται στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά, ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν από τον αρμόδιο φορέα που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο πάροχος υποχρεούται να επαναλάβει αμέσως τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος μπορεί να συμβληθεί με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να γίνει από το δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, το οποίο καταβάλλει ο πάροχος σε αυτόν.

 

10. Ο πάροχος απαιτείται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, ο Πάροχος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν:

 

α. την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΟΚ

 

β. την ασφαλή διέλευση οχημάτων

 

γ. την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

 

δ. την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας,

 

ε. την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς

 

στ. τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων,

 

ζ. την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων.

 

11. Είναι υποχρεωτική επίσης η τοποθέτηση από τον πάροχο πινακίδας πληροφόρησης, σε κατάλληλη θέση που δεν αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, στην οποία αναγράφεται ο κύριος του έργου (πάροχος), ο ανάδοχος, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

12. Με μέριμνα του παρόχου, πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 

13. Ο πάροχος οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως φθορές ή απώλειές τους και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον,πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνει τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κινδύνων σύγχυσης από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία των θέσεων των εκτελούμενων έργων με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.

 

14. Αν πάροχος ζητήσει διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων με σχετικά φρεάτια, οφείλει να εξαντλήσει τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προβεί στην υποβολή αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης, ο Πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και υποχρεούται στην καταβολή τελών για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.

 

Άρθρο 9: Λοιπές υποχρεώσεις των αρμοδίων φορέων για την έγκριση και τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης

 

1. Οι αρμόδιοι φορείς έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, κατά την έγκριση ή χορήγηση αντίστοιχα δικαιωμάτων διέλευσης, ακολουθούν αποκλειστικά και μόνο τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης.

 

2. Οι αρμόδιοι φορείς έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τις προβλεπόμενες στο παρόν υποχρεώσεις τους ως προς τη διαδικασία έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

3. Αν οι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης.

 

4. Οι αρμόδιοι φορείς δημοσιεύουν με κάθε πρόσφορο μέσο, αναρτούν σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους και διαθέτουν σε κάθε ενδιαφερόμενο πάροχο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, πέραν αυτών που προβλέπονται στην οίκοθεν 72146/2316/2008, απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων εντός των χώρων αρμοδιότητάς τους.

 

5. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνουν, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

 

6. Αν ο πάροχος ή ο υπεύθυνος εργασιών του έργου δεν συμμορφώνεται προς τις προφορικές και γραπτές υποδείξεις του αρμόδιου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, ύστερα από δύο γραπτές συστάσεις, ο ως άνω φορέας έχει δικαίωμα ανάκλησης του δικαιώματος διέλευσης που έχει χορηγήσει και κατάπτωσης υπέρ του της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η ενημέρωση του παρόχου και των άλλων αρμόδιων φορέων για την ανάκληση της χορήγησης του δικαιώματος διέλευσης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς που δεν έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα.

 

7. Οι φορείς, που είναι αρμόδιοι για την ανακατασκευή ή επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών, καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των παρόχων.

 

Άρθρο 10: Τρόπος καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και δικαιούχοι είσπραξης αυτών

 

Ο υπολογισμός των τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζεται με το σχετικό Κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ. Τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται από τον πάροχο στον αρμόδιο φορέα χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Αν πρόκειται για παραχωρησιούχο κατά την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τα ως άνω τέλη καταβάλλονται από τον πάροχο σε λογαριασμό που τηρεί ο παραχωρησιούχος στα πλαίσια του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου που του έχει παραχωρηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε σύμβασης παραχώρησης.

 

Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α. Ο πάροχος υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς έγκρισης της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης αίτηση για την παροχή έγκρισης (Προσάρτημα VI), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, εξαιρουμένων των στοιχείων (8) και (9) της υποπερίπτωσης η)η και της υποπερίπτωσης θ)θ.

 

β. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο φορέα για την παροχή της αιτούμενης έγκρισης

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος παρουσιάζει ελλείψεις, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.

 

γ. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης, οι αρμόδιοι φορείς αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

δ. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί μόνο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της Ι δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας ή των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων που προσδιορίζονται με σαφήνεια στην απόφαση απόρριψης. Ο φορέας έγκρισης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον πάροχο.

 

ε. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών, η έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πάροχος επιδίδει εξωδίκως στους αρμόδιους φορείς υπεύθυνη δήλωση για την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης έγκρισης. Η τεκμαιρόμενη έγκριση της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

στ. Με την απόκτηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, ο πάροχος υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης αίτηση για την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, προσκομίζοντας τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης.

 

ζ. Εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο φορέας στον οποίον έχει υποβληθεί η αίτηση:

 

α)α. αν είναι αναρμόδιος, επιστρέφει στον Πάροχο το σχετικό φάκελο, γνωστοποιώντας του παράλληλα τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης,

 

β)β. αν είναι αρμόδιος και ο φάκελος είναι ελλιπής, απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση, προσδιορίζοντας εγγράφως και με σαφήνεια τα έγγραφα που λείπουν. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση.

 

η. Ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα την αίτηση, αποκλειστικά για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της εθνικής άμυνας, των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων και ιστορικών τόπων, ή της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο φορέας χορήγησης μπορεί να προτείνει εναλλακτικές διαδρομές όδευσης, εφόσον υφίστανται. Η απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης ή απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στον πάροχο.

 

θ. Αν προταθεί τροποποίηση της διαδρομής όδευσης, ο πάροχος υποβάλλει νέα αίτηση προς τους αρμόδιους φορείς έγκρισης, οι οποίοι αποφασίζουν αιτιολογημένα για την έγκριση ή μη της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της νέας αίτησης. Ο αιτών κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης,

 

ι. Οι αρμόδιοι φορείς χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης αποφασίζουν αιτιολογημένα εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την πρωτοκόλληση της αίτησης. Αν πρόκειται για νέα αίτηση για το ίδιο δικαίωμα διέλευσης, ύστερα από πρόταση τροποποίησης της διαδρομής όδευσης από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με την περίπτωση θ, η ανωτέρω προθεσμία είναι 20 ημερολογιακές ημέρες,

 

ι)α. Αν ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός της προθεσμίας των 30 ή 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης ι, αποστέλλει ειδοποίηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και καλεί τον πάροχο να υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά την υποβολή των εν λόγω στοιχείων και εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης εκδίδει και αποστέλλει στον πάροχο την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης.

 

ι)β. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 30 ή 20 ημερολογιακών ημερών της περίπτωσης ι, χωρίς να εκδοθεί η ειδοποίηση της περίπτωσης ι)α ή να απορριφθεί η αίτηση, τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση χορήγησης έχει εκδοθεί την ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας και ο πάροχος υποβάλλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

 

ι)γ. Αν ο Πάροχος δεν υποβάλει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 20 ημερολογιακών ημερών, το σύνολο των στοιχείων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα από τον αρμόδιο για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης φορέα, ο φορέας δεν προβαίνει σε χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και τάσσει εγγράφως προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών για την προσκόμιση ή την επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο πάροχος υποβάλει τα στοιχεία της περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, ο αρμόδιος φορέας χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των στοιχείων, εκδίδει την απόφαση χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης και την κοινοποιεί αμέσως στον αιτούντα. Σε διαφορετική περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση και κοινοποιεί την απορριπτική απόφαση στον αιτούντα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας προσκόμισης ή επανυποβολής των απαιτούμενων στοιχείων. Αν, μετά την υποβολή των στοιχείων, δεν εκδοθεί απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ή δεν κοινοποιηθεί στον πάροχο απόφαση απόρριψης της αίτησής του, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών των 10 ημερολογιακών ημερών, το δικαίωμα διέλευσης τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος επιδίδει εξωδίκως στον αρμόδιο φορέα υπεύθυνη δήλωση για την πάροδο άπρακτων των ανωτέρω προθεσμιών. Η εξώδικη δήλωση του παρόχου, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά επίδοσης και αντίγραφο της αίτησης, στην οποία εμφαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, επέχει θέση απόφασης χορήγησης και θεωρείται ακολούθως από τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο πάροχος δικαιούται να καταθέσει τα αναλογούντα τέλη διέλευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του αρμοδίου φορέα χορήγησης. Η τεκμαιρόμενη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

ι)δ. Αν η αίτηση υποβληθεί από πάροχο μη δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλες οι ανωτέρω προθεσμίες διπλασιάζονται.

 

2. Οι περιπτώσεις θ έως ι)γ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 7, 8, 9 και 10 εφαρμόζονται και για το πριν από τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος χρονικό διάστημα. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ειδοποίηση ή ενημέρωση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αυτή γίνεται εγγράφως.

 

3. Ο υπολογισμός τελών θα γίνεται σύμφωνα με την 528/075/2009 (ΦΕΚ 1375/Β/2009) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπως ισχύει, ή με οποιοδήποτε νεώτερο σχετικό Κανονισμό εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Όροι και διατάξεις του ως άνω ανωτέρω Κανονισμού που διαφοροποιούνται σε σχέση με τον παρόντα νόμο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται με τον παρόντα νόμο.

 

4. Τυχόν τέλη που δεν έχουν καταβληθεί, ή που εκκρεμεί η καταβολή τους, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι Πάροχοι υποχρεούνται να τα καταβάλλουν στους αρμόδιους φορείς όπως καθορίζονται με τον παρόντα νόμο. Αιτήματα χορήγησης ή έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος Παραρτήματος εξετάζονται κατά τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής τους διατάξεις.

 

Άρθρο 12: Προσάρτηση Προσαρτημάτων

 

Προσαρτώνται στο παρόν Παράρτημα, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τα παρακάτω Προσαρτήματα:

 

Προσάρτημα I: Δήλωση εργασιών εκσκαφής

 

(Τίτλος αρμόδιου Φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα)

(Επώνυμο)

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Υπόδειγμα Δήλωσης εργασιών εκσκαφής

(ΤΊΤΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ)

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

Ημερομηνία __________

Χρέωση __________

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

 

Προς

(Τίτλος Αρμόδιου φορέα)

Στοιχεία παρόχου

 

Τίτλος: __________

Διεύθυνση: __________

ΑΦΜ: __________ ΔΟΥ: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

Email: __________

 

Σας υποβάλλουμε τη δήλωση εργασιών εκσκαφής συνοδευόμενη από σκαρίφημα / αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου με επισήμανση της προτεινόμενης όδευσης και τις αντίστοιχες συντεταγμένες σε ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

Προσάρτημα II: Υπόδειγμα αίτησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης

 

(Τίτλος ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ)

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

Ημερομηνία __________

Χρέωση __________

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς

(Τίτλος Αρμόδιου Φορέα)

 

Στοιχεία παρόχου

Τίτλος: __________

Διεύθυνση: __________

ΑΦΜ: __________ ΔΟΥ: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

Email: __________

 

Στοιχεία εργολάβου

Επωνυμία: __________

Ονοματεπώνυμο υπευθύνου έργου: __________

Ταχυδρομική Διεύθυνση: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, δικαιώματα διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς σας του ιδιωτικού / δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριμένα εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, / εγκατάσταση εναέριων δικτύων, / εγκατάσταση φρεατίων, / εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια.

 

Για τον αιτούντα πάροχο

 

(υπογραφή)/(σφραγίδα)

(ημερομηνία)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του αρμόδιου φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).

 

Υπάρχει

Δεν υπάρχει
Νομιμοποιητικά έγγραφα (σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου).Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου / υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο ( επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν από την κοινοποίηση στον αιτούντα της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης κ.α.).Σχέδιο / σκαρίφημα / αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών.Ενδεικτικά σχέδια - περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: Υπαίθριες Μονάδες δικτύου, Οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί και κατά περίπτωση λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, λεπτομέρειες των φρεατίων, μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, αριθμό και θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών πάροχος αιτείται την κοπή, λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.Χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της 33318/3028/1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998) που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αν η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000).Βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αν ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών), Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ισχύοντα ενιαία τιμολόγια έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων, (8) πρόβλεψη εναλλακτικής κατεύθυνσης διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς, συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμοδίων φορέων αστικών ή και υπεραστικών συγκοινωνιών, εφόσον η εκτέλεση του έργου επηρεάζει περιοχή όπου εκτελούνται δρομολόγια καθώς και (9) τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς και με τις διατάξεις του (ΚΟΚ) και όπου απαιτείται, για τον σκοπό αυτό, εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης.Αναλυτικό προϋπολογισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, με βάση το σχετικό Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με τον υπολογισμό των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, επαληθευμένο από τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

 

 

Προσάρτημα III: Υπόδειγμα έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

 

(Τίτλος αρμόδιου φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η (... )

 

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) / και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας ( όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

Χορηγεί στην (εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) Την προβλεπόμενη από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 έγκριση για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του, ως εξής:

 

Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία (καταστατικό όνομα παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών) (πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.), που ορίζεται ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν).

 

Η έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης που χορηγείται αφορά εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή, / εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, / εγκατάσταση εναέριων δικτύων, / εγκατάσταση φρεατίων, / εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου, όπως οι ευκολίες αυτές απεικονίζονται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου ... σχετική αίτηση του παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, όπως οριζοντιογραφία οδών, τυπικές διατομές των τομών, παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου και σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών.

 

Υπογραφή

 

Προσάρτημα IV: Υπόδειγμα ειδοποίησης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

(Τίτλος αρμόδιου Φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η __________

 

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) / και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας (όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

την ( εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) ότι η με ΧΧΧΧΧ αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης έχει γίνει κατ' αρχήν δεκτή και το δικαίωμα διέλευσης θα χορηγηθεί εφόσον η εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας ειδοποίησης προσκομίσει τα ακόλουθα απαιτούμενα, σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012:

 

Α. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

 

Β. αποδεικτικό κατάθεσης τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού οργανισμού σχετικά με την καταβολή των απαιτούμενων τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

Γ. ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης οποιασδήποτε αστικής ευθύνης. Κατά την υποβολή, είναι επιτρεπτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να έχει τη μορφή δεσμευτικά υπογεγραμμένου σχεδίου ασφάλισης ή βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία ΕΙΔΟΠΟΙΕΙ περιέχονται οι όροι της ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση η πλήρης ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να υποβληθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη ισχύος της κάλυψης.

 

Δ. υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει του νόμιμου εκπροσώπου του παρόχου, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου / υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου, εφόσον αυτά δεν ήταν διαθέσιμα και δεν περιλαμβανόταν στην υπεύθυνη δήλωση της υποπερίπτωσης β)β της περίπτωσης στ)2 της παραγράφου 2 του άρθρου 4 που είχε υποβληθεί με την αίτηση.

 

Προσάρτημα V: Υπόδειγμα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης

 

(Τίτλος αρμόδιου φορέα)

(Υπηρεσία αρμόδιου φορέα)

Πληροφορίες:

(Οδός) (Αριθμός)

(Πόλη)

(Όνομα) (Επώνυμο)

Τηλ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Φαξ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

e-mail: XXXX@XXXX.gr

 

Πόλη, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Ο/Η ( )

λαμβάνοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 40 και το Παράρτημα Χ αυτού (Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης).

 

β) Την από αίτηση της εταιρείας (όνομα παρόχου) με αριθμό πρωτοκόλλου (αριθμός πρωτοκόλλου αρμόδιου φορέα), με συνημμένες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012.

 

Χορηγεί στην (εταιρεία - όνομα παρόχου, όπως φαίνεται στο καταστατικό της εταιρείας) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 δικαίωμα διέλευσης, για την εγκατάσταση του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την έναρξη εργασιών εκσκαφής, εντός των ορίων αρμοδιότητάς του/της και επιτρέπει την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των προβλεπόμενων στην παρούσα στοιχείων του περιγραφέντος δικτύου, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με το παρόν και το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 ως εξής:

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Πάροχος: Η εταιρεία παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με την ονομασία (καταστατικό όνομα παρόχου δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών), (πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.), που ορίζεται ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας-εκπροσώπησης του Φορέα με αυτόν)

 

2. Περιγραφή του χορηγηθέντος δικαιώματος διέλευσης - διαδρομή όδευσης

 

Τα χορηγούμενα από το παρόν δικαιώματα διέλευσης αφορούν εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε τομή, / εγκατάσταση δικτύων σε χαντάκια, / εγκατάσταση εναέριων δικτύων, / εγκατάσταση φρεατίων, / εγκατάσταση λοιπών στοιχείων δικτύου, όπως οι ευκολίες αυτές απεικονίζονται αναλυτικά στην υποβληθείσα με αριθμό πρωτοκόλλου σχετική αίτηση του παρόχου, στην οποία επισυνάπτονται οι κατασκευαστικές μελέτες και τα λοιπά σχετικά σχέδια ευκολιών δικτύου, (σχέδιο / σκαρίφημα / αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου / οριζοντιογραφία οδών, / τυπικές διατομές των τομών, / παρουσίαση της όδευσης επί ρυμοτομικού σχεδίου /σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών). Τα παραπάνω επισυνάπτονται στο παρόν (βλέπε Έντυπο Α).

 

3. Διάρκεια Ισχύος

 

Το δικαίωμα διέλευσης που χορηγείται, διαρκεί για όσο χρόνο ισχύει η γενική άδεια του δικαιούχου βάσει της οποίας αυτό χορηγήθηκε. Ο πάροχος μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμα που του χορηγήθηκε, υποβάλλοντας στον αρμόδιο φορέα χορήγησης σχετική δήλωση παραίτησης που φέρει βέβαιη χρονολογία. Μετά την υποβολή παραίτησης από το δικαίωμα διέλευσης, οι ευκολίες που έχουν εγκατασταθεί βάσει του εν λόγω δικαιώματος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα του εκάστοτε κυρίου του χώρου εγκατάστασης. Η υποβολή παραίτησης δεν απαλλάσσει τον πάροχο από τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις του έναντι του φορέα χορήγησης του δικαιώματος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει την εκπλήρωση αυτών και μετά την υποβολή της παραίτησης.

 

4. Χρονοδιάγραμμα εργασιών

 

Η προβλεπόμενη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε ...(...) ημέρες και η προβλεπόμενη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών πλήρους αποκατάστασης των αναφερόμενων περιοχών στην προηγούμενη κατάσταση διαρκεί (...) ημέρες. Οι προς εκτέλεση εργασίες θα διενεργούνται τις πρωινές/απογευματινές ώρες από τις έως τις .....Η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε μορφή Gantt Chart ή ισοδύναμη, επισυνάπτεται στο παρόν (βλέπε Έντυπο Β) Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών είναι η ΉΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

 

5. Παρακολούθηση εργασιών

 

Εξουσιοδοτημένα στελέχη του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης, παρακολουθούν και εποπτεύουν την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο των χορηγηθέντων δικαιωμάτων διέλευσης με τον προβλεπόμενο για κάθε τεχνικό έργο τρόπο και προτείνουν στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών του έργου τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή κινδύνων, χωρίς να δυσχεραίνεται το έργο της εκσκαφής και, σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους. Τόσο ο πάροχος όσο και οι υπεργολάβοι του υποχρεούνται στην αποδοχή των συστάσεων του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης. Η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών καταπίπτει υπέρ του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση του δικαιώματος διέλευσης, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του φορέα προς την εγγυήτρια τράπεζα και τον πάροχο στις περιπτώσεις της μη ορθής ή/και πλημμελούς υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών του έργου και τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται μετά την πάροδο τριών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση.

 

6. Υποχρεώσεις του παρόχου

 

1. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, οι δικαιούχοι πάροχοι τηρούν τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που ορίζονται στο παρόν.

 

2. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σε διαδρομή όπου υπάρχει σήμανση ότι είναι εγκατεστημένο δίκτυο υψηλής ή μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι δικαιούχοι πάροχοι οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία με την αρμόδια επιχείρηση ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.

 

3. Ο πάροχος γνωστοποιεί στον αρμόδιο φορέα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος την ολοκλήρωση τμήματος ή του συνόλου των προγραμματισμένων εργασιών του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο δικαίωμα διέλευσης που του χορηγήθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται επίσης και στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

4. Ο πάροχος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί σε πράξεις ή έργα που είναι ευλόγως αναγκαία για την προγραμματισμένη συντήρηση στο δίκτυο του με έγγραφο αίτημα στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης. Εντός 5 ημερολογιακών ημερών ο αρμόδιος φορέας μπορεί να απορρίψει το αίτημα γνωστοποιώντας στον πάροχο τους λόγους της απόρριψης ή και εναλλακτικές ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο αρμόδιος φορέας κοινοποιεί τη συναίνεση ή την απόρριψή του επί του αιτήματος στον πάροχο εγγράφως. Στη συνέχεια και τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αιτούμενη ημερομηνία έναρξης εργασιών, ο πάροχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα για την έκδοση Απόφασης Μέτρων Ρύθμισης της Κυκλοφορίας προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες που απαιτείται η συναίνεσή τους πριν από την εφαρμογή των μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας. Στο αίτημα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, γίνεται μνεία του αριθμού και της ημερομηνίας της αντίστοιχης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης (εφόσον υφίσταται), του χρονοδιαγράμματος των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης και της συναίνεσης του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Η συναίνεση του αρμοδίου φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με την απόφαση μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας κοινοποιείται επίσης και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012.

 

5. Η εκτέλεση του έργου καθ' όλη τη διάρκειά της πρέπει να γίνεται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς. Ο πάροχος είναι ο αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη σήμανση και τα μέτρα ασφαλείας. Αν η εκτέλεση του έργου επιβάλλει τον αποκλεισμό μέρους του οδοστρώματος, ο πάροχος πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε ο περιορισμός αυτός της διατομής του οδοστρώματος να προγραμματιστεί σε χρονική περίοδο, κατά την οποία η αναμενόμενη κυκλοφορία είναι μικρότερη από την κυκλοφοριακή ικανότητα της παραμένουσας σε κυκλοφοριακή χρήση διατομής. Το κλείσιμο των λωρίδων κυκλοφορίας, ή άλλοι συναφείς περιορισμοί της διατομής του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών, τη συντήρηση ή άλλους σκοπούς πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο ώστε η όχληση στη κυκλοφορία, τη διέλευση των πεζών και τις όμορες ιδιοκτησίες να είναι η μικρότερη δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, όπως επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, οι εργασίες εκτελούνται, με μόνη προϋπόθεση την άμεση ενημέρωση των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Διευθύνσεων Τροχαίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του άρθρου 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιτρέπεται οι εργασίες αυτές να εκτελούνται και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

 

6. Ο πάροχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης / συντήρησης που εκτελεί βάσει των δικαιωμάτων διέλευσης που του χορηγήθηκαν, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων. Επίσης, ο πάροχος έχει την υποχρέωση να διερευνά την περιοχή των εργασιών για την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και δικτύων άλλων παρόχων και να μεριμνά ώστε να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε οι εργασίες να εκτελεστούν με ασφάλεια και να μην προκληθούν φθορές στα υφιστάμενα δίκτυα.

 

7. Αν οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών απαιτούν και εργασίες εκσκαφής ή επέμβασης σε υφιστάμενη υποδομή, ο πάροχος καταθέτει στον αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης προϋπολογισμό εργασιών αποκατάστασης και αντίστοιχη εγγυητική επιστολή διάρκειας 6 μηνών και ύφους ίσου με το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Αν δεν έχουν παρέλθει 6 μήνες από τη έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, δεν υποβάλλεται νέα εγγυητική επιστολή για τις εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης. Αν έχουν παρέλθει 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής αλλά η εγγυητική δεν έχει λήξει, η νέα εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια ίση με το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της εγγυητικής επιστολής έως την ημερομηνία που προκύπτει για διάστημα 6 μηνών από την έναρξη των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης. Σε περίπτωση προγραμματισμένων εργασιών τα ανωτέρω κατατίθενται πριν από την έναρξη των εργασιών, ενώ σε περίπτωση επειγουσών αναγκών έκτακτης συντήρησης μετά από βλάβη τα ανωτέρω κατατίθενται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

8. Ο πάροχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για κάθε ζημία, θετική και αποθετική που προκαλεί σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες τρίτων ως αποτέλεσμα των εργασιών εγκατάστασης / συντήρησης του δικτύου του και υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζημίας αυτής . Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ατόμου ή μέσου, οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του παρόχου, των υπεργολάβων του ή και του προσωπικού του, ο εκπρόσωπος του παρόχου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά . Ο πάροχος οφείλει να λαμβάνει, με δικές του δαπάνες, τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας για πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημίας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, είναι δε μόνος υπεύθυνος γι' αυτές και ο εκπρόσωπος του έχει τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από το εργαζόμενο γι' αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.

 

9. Ο πάροχος μεριμνά για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου επί, υπέρ ή υπό τον οποίο εξετέλεσε εργασίες στο πλαίσιο των χορηγηθέντων σε αυτόν δικαιωμάτων διέλευσης κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή άλλου δημόσιου φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των εργασιών, να επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση όλες τις υποδομές (ιδίως ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα), οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των εργασιών και να δηλώσει εγγράφως στον αρμόδιο φορέα την ημερομηνία περάτωσης των εργασιών. Ο πάροχος υποχρεούται να αποκαθιστά πλήρως τις τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημερολογιακές ημέρες από το πέρας των εργασιών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τα τμήματα των οδών στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες παραδίδονται στην κυκλοφορία αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι λειτουργικά ελεύθερα από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κτλ. και αφού αρθούν τα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012 ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση διαπιστωθεί ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως βαθουλώματα, λακκούβες), ο πάροχος υποχρεούται αμέσως να επαναλάβει τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τον αρμόδιο φορέα, που είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του χώρου, ώστε η αποκατάσταση του χώρου εργασιών να υλοποιηθεί από τον δεύτερο, έναντι ευλόγου τιμήματος, που του καταβάλλει ο πάροχος. Ο πάροχος υποχρεούται κατά τη μελέτη, υλοποίηση και συντήρηση της εγκατάστασης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας καθώς επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της οίκοθεν 72146/2316/2008 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 21/Β/2009). Σε κάθε περίπτωση ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα που εξασφαλίζουν:

 

α)την ασφαλή διέλευση πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ),

 

β) την ασφαλή διέλευση οχημάτων,

 

γ) την αποφυγή ζημιών στις όμορες ιδιοκτησίες

 

δ) την αποφυγή ζημιών στα άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας

 

ε) την κατάλληλη οδική σήμανση, περίφραξη και ιδιαίτερη σήμανση κάθε επικίνδυνης θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 52 και 52Α του ΚΟΚ και τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς

 

στ) τον απεγκλωβισμό των ήδη σταθμευμένων οχημάτων

 

ζ) την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, την έκτακτη διακίνηση ασθενών, την τροφοδοσία επιχειρήσεων

 

10. Ο πάροχος υποχρεούται να τοποθετήσει κατά τρόπο που δεν θα αποτελεί εμπόδιο ή κίνδυνο για τη κυκλοφορία, πινακίδα πληροφόρησης στην οποία θα αναγράφεται ο κύριος του έργου (πάροχος), ο ανάδοχος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης. Η πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση κατάλληλη ώστε να μην παρεμποδίζει την κυκλοφορία και να μην θέτει σε κίνδυνο τους διερχόμενους.,.

 

11. Με μέριμνα του παρόχου πρέπει να προηγείται έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις προγραμματιζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με το προσφορότερο τρόπο και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

 

12. Ο πάροχος υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τον ΚΟΚ και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και λοιπά προστατευτικά μέτρα, να αποκαθιστά αμέσως φθορές ή απώλειές του και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων και η ασφάλεια των εργαζομένων. Ειδικά ως προς τη φωτοσήμανση, ο πάροχος μεριμνά ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των φωτεινών σημάνσεων της θέσης των έργων με τη φωτεινή σηματοδότηση της ρύθμισης της κυκλοφορίας.

 

13. Αν πάροχος ζητήσει διέλευση από αρμόδιο φορέα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης που διαθέτει δίκτυο σωληνώσεων, μετά σχετικών φρεατίων, οφείλει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες συνεγκατάστασης του δικτύου του εντός του δικτύου του φορέα, και, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος δικαιωμάτων διέλευσης. Στην περίπτωση συνεγκατάστασης ο πάροχος απαλλάσσεται της καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης και υποχρεούται να καταβάλει τέλη για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή.

 

7. Δικαιώματα του παρόχου

 

Με το παρόν χορηγούνται στον πάροχο δικαιώματα εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης των προβλεπόμενων ευκολιών καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του. Ρητά αναφέρεται ότι επέχει και θέση άδειας εκσκαφών, όπου απαιτείται, με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπομένων διατάξεων των άρθρων 7 και 8, του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012. Οι αρμόδιοι φορείς, οι οποίοι προβαίνουν σε ανακατασκευή / επέκταση οδικών δικτύων, στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν δίκτυα και ευκολίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση εγκατάστασης της απολύτως αναγκαίας και κατάλληλης υποδομής στην οποία θα φιλοξενηθούν οι επηρεαζόμενες υφιστάμενες δικτυακές υποδομές, εφόσον αυτή απαιτείται. Η μεταφορά αυτών καθώς και η διακοπή, επανασύνδεση και επανενεργοποίηση του δικτύου και των ευκολιών γίνεται με ευθύνη και έξοδα των παροχών.

 

8. Ανωτέρα βία

 

Ο πάροχος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις θεσπιζόμενες με το παρόν υποχρεώσεις του, εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας. Ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε γεγονός το οποίο βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και το οποίο αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να αποτραπεί ούτε με την επίδειξη άκρως εξιδιασμένης επιμέλειας, εφόσον αυτό συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του πληττόμενου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις του παρόχου, που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρα βία, αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών, η απόδειξη των οποίων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον πάροχο. Δεν μπορούν να προβάλλονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας ιδίως η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων από την πλευρά του προσωπικού, των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων του παρόχου και γενικά των προσώπων που συνεργάζονται μαζί του, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα οικονομικά προβλήματα.

 

9. Επισυναπτόμενα έντυπα Στο παρόν επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παρακάτω:

 

Έντυπο Α' - Κατασκευαστικές μελέτες και λοιπά Σχέδια Ευκολιών Δικτύου που καλύπτονται από το παρόν.

 

Έντυπο Β' - Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και Αποκατάστασης

 

Έντυπο Γ' - Υπολογισμός τελών διέλευσης.

 

Έντυπο Δ' - Υπολογισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης

 

Έντυπο Ε' - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εργασιών

 

Έντυπο ΣΤ' - Προϋπολογισμός εργασιών αποκατάστασης

 

Έντυπο Ζ' - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή δεσμευτικά υπογεγραμμένο σχέδιο ασφάλισης ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα περί επικείμενης έκδοσης συμβολαίου ασφάλισης κάλυψης αστικής ευθύνης στην οποία περιέχονται οι όροι της ασφάλισης

 

Έντυπο Η' - Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, σήμανσης και ασφαλείας

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Προσάρτημα VI: Υπόδειγμα αίτησης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος διέλευσης κατά την περίοδο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 11 του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012

 

(Τίτλος ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ)

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου __________

Ημερομηνία __________

Χρέωση __________

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς

(Τίτλος Αρμόδιου Φορέα)

 

Στοιχεία παρόχου

Τίτλος: __________

Διεύθυνση: __________

ΑΦΜ: __________ ΔΟΥ: __________

Διεύθυνση: __________

Τηλέφωνο: __________

Fax: __________

Email: __________

 

Σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 και του Παραρτήματος Χ του νόμου 4070/2012, έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητάς σας του ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτό αναφέρεται παρακάτω και περιγράφεται στα επισυναπτόμενα σχέδια.

 

Για τον αιτούντα πάροχο

 

(υπογραφή)/(σφραγίδα)

(ημερομηνία)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

(Ελέγχεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών/στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 και το Παράρτημα Χ του νόμου 4070/2012 Διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης από εξουσιοδοτημένο στέλεχος του αρμόδιου φορέα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης και συμπληρώνεται το αντίστοιχο σημείο του πίνακα).

 

Υπάρχει

Δεν υπάρχει

 

 

 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση αιτούντος νομικού προσώπου.

 

 

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του εργολάβου ή και υπεργολάβων που θα εκτελέσουν το έργο και ιδίως επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ/ΔΟΥ και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου κατά την υποβολή της αίτησης, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα κατά την υποβολή της αίτησης, ή πριν από την κοινοποίηση στον αιτούντα της χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης.

 

 

Σχέδιο ή σκαρίφημα ή αντίγραφο ρυμοτομικού σχεδίου επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση, οι αντίστοιχες συντεταγμένες και οι τυπικές διατομές τομών.

 

 

Ενδεικτικά σχέδια - περιγραφές κατασκευαστικών λεπτομερειών των Ευκολιών που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την τεχνική περιγραφή των προς εκτέλεση έργων και του εξοπλισμού (ιδίως: υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι) που θα εγκατασταθεί. Το σχέδιο κατά περίπτωση και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες τυπικών διατομών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την όδευση του δικτύου, τις λεπτομέρειες των φρεατίων, τα μέσα ανάρτησης εναέριων δικτύων, τον αριθμό και τη θέση των δέντρων, των οποίων ο αιτών πάροχος ζητεί την κοπή, τις λεπτομέρειες, σε περίπτωση εγκατάστασής τους, υπαίθριων μονάδων δικτύου και οικίσκων.

 

 

Αν η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εμπίπτει εντός ορίων προστατευομένων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, ο φάκελος αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο να αποτυπώνονται οι τύποι οικοτόπων της 33318/3028/1998 ( κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 1289/Β/1998), που απαντώνται στην άμεση περιοχή διέλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αν ο πάροχος παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (τελευταίου εξαμήνου), με την οποία πιστοποιείται ότι ο αιτών λειτουργεί υπό καθεστώς γενικών αδειών και διαθέτει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

 

Αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών αποκατάστασης των χώρων του έργου σύμφωνα με τα ενιαία τιμολόγια έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

 

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, η οποία περιλαμβάνει: (1) ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου με σαφή πρόβλεψη για τους χρόνους εκτέλεσης κάθε τμήματος του έργου και ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών, (2) τα τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, (3) τη διαδρομή όδευσης, (4) τα μέτρα ασφαλείας κατά την εργασία, (5) τους χώρους απόρριψης των προϊόντων της εκσκαφής, (6) τις διαδικασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος, (7) τις ισχύουσες ειδικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης δικτύων.

}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.